Viac informácií sa môžete dozvedieť na internetovej stránke eparchiálneho katechetického úradu (EKÚ).

Katechetický úrad Košickej eparchie bol pôvodne zriadený ako Katecheticko-pastoračné centrum sv. prvomučeníka Štefana vladykom Milanom Chauturom v Pozdišovciach 27. decembra 1997. Hlavnou náplňou centra sa stala katechéza a činnosť vychádzala z koncepcie katechetickej komisie pri KBS a z potrieb miestnej cirkvi, čo predovšetkým znamenalo distribúciu učebníc a katechetických pomôcok, ako aj ich úpravu na východný obrad. Činnosť sa zamerala hlavne na školskú katechézu.

V súlade so Zmluvou o katolíckej výchove a vzdelávaní uzavretou medzi Svätou stolicou a vládou SR a na základe súhlasu vladyku Milana sa v roku 2005 KPC premenovalo na Diecézny katechetický úrad z dôvodu zjednotenia názvu s ostatnými katechetickými úradmi v diecézach na Slovensku.

Katechetický úrad tvorí riaditeľ, ktorému v organizovaní činnosti napomáha metodik.

Hlavné úlohy Katechetického úradu:

 • analýza situácie v eparchii vzhľadom na výchovu vo viere
 • formácia a vzdelávanie katechétov
 • vypracovávanie, sprostredkovanie a odporúčanie pomôcok potrebných ku katechetickej práci
 • organizovanie súťaží a projektov
 • personálne zabezpečenie katechézy – uskutočňovanie pohovorov k udeleniu Kánonickej misie  dohľad nad dodržiavaním podmienok jej vlastnenia
 • poskytovanie poradenstva v oblasti katechézy
 • kontrolná činnosť (hospitácie a inšpekcie)
 • vedenie katechetickej agendy
 • podpora farskej katechézy
 • podpora diecéznych ustanovizní (krstný katechumenát, farská katechéza)

Katechetický úrad organizuje:

 1. školskú katechézu
  • vyučovanie predmetu Náboženskej výchovy/Náboženstva na všetkých typoch škôl
  • záujmové krúžky a iné aktivity na školách (projekty, súťaže...)
 2. farskú katechézu
  • kerymatickú – prvé ohlásenie evajelia
  • sviatostnú – príprava k prijatiu svätých tajomstiev a k sviatostnému životu
  • permanentná – pre dospelých, mládež i deti
  • príležitostná – pre dospelých, mládež i deti

Viac informácií sa môžete dozvedieť na internetovej stránke eparchiálneho katechetického úradu (EKÚ).