Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Pochádza z rodiny gréckokatolíckeho kňaza. Jeho starší brat Michal je tiež gréckokatolíckym kňazom. Svoju mladosť prežíval v obci Nižný Čaj a neskôr Zdoba, kde bol jeho otec duchovným správcom farnosti. Gymnázium vyštudoval v Košiciach na Kováčskej ulici 28, kde aj úspešne maturoval. Po maturite počúvol volanie Ježiša Krista k duchovnému stavu. Teologické štúdiá absolvoval na CMBF v Bratislave v rokoch 1982-87. Na fakulte sa ešte výraznejšie prejavili jeho osobné dary a schopnosti. Vysvätený za kňaza bol 14. júna 1987 v Prešove rukopoložením križevackého vladyku Slavomíra Miklovša, keďže v tom čase Gréckokatolícka cirkev vlastného biskupa nemala.V auguste 1987 so súhlasom vtedajšieho prešovského ordinára Jána Hirku odišiel do Talianska a začal štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. V decembri roku 1989 dosiahol licenciát kánonického práva a začal študovať prípravný rok k doktorátu. V októbri 1990 však štúdium prerušil a nastúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. Po návrate do Ríma v roku 1992 pokračoval v štúdiu a v decembri 1994 získal doktorát kánonického práva na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. Stal sa z neho erudovaný kanonista so širokým rozhľadom v právnych normách východných katolíckych cirkví. V roku 1997 na Pápežskej Gregorovej univerzite získal diplom z cirkevnej jurisprudencie. V tom istom roku sa habilitoval na Teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci.
V roku 2000 bol vymenovaný za dekana Právnickej fakulty, v roku 2004 za vicerektora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora celého pápežského inštitútu. Súčasne P. Cyril Vasiľ SJ  pôsobí ako konzultor Kongregácie pre východné cirkvi, Kongregácie pre náuku viery, Pápežskej rady pre pastoráciu presťahovalcov a cestujúcich a Pápežskej rady pre legislatívne texty. Úspešne sa realizoval aj v pedagogickej činnosti. Je profesorom na renomovanej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Aspoň čiastkové vymenovanie jeho vedeckej produkcie presahuje možnosti tohto medailónu. Je autorom početných kníh a článkov z oblasti cirkevného práva, cirkevnej histórie, spirituálnej teológie atď. V neposlednom rade spolupracuje so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu, kde pravidelne znejú jeho zamyslenia na aktuálne témy cirkevného života a východného obradu.

Biskupskú vysviacku prijal 14. júna 2009 v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore vkladaním rúk emeritného biskupa z Križevca Slavomíra Miklovša. Svätý Otec Benedikt XVI., ho zároveň povýšil do hodnosti arcibiskupa titulárneho sídla v Ptolemaide v Líbyi.

Oficiálne foto a video vladyku