Zmluva o dielo č. 2911 - Farnosť Nižný Žipov - Stavoservis s.r.o. Trebišov

Zmluva o dielo - Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - D.B.comp s.r.o.