V Poráči sa konal jubilejný festival duchovnej piesne Hospodi pomiluj

Košice, 29. máj (TSKE) V spišskej farnosti Poráč sa 26. mája konal jubilejný 10. ročník festivalu duchovnej piesne „Hospodi pomiluj“. Festival bol spojený s oslavou 20. výročia vzniku poráčskeho speváckeho zboru Dimitrios. Na festivale boli zastúpené spevácke zbory tak pravoslávnej, ako aj gréckokatolíckej cirkvi.

Festival úvodným slovom otvoril starosta obce Peter Volčko. Ako prvý sa predstavil domáci jubilujúci zbor Dimitrios liturgickými skladbami: Da ispravitsja; Spodobi Hospodi; Krestu Tvojemu a Tropárom sv. Jánovi Zlatoústemu. Otec Milan Gábor, dirigent a vedúci zboru, poďakoval zakladajúcim i súčasným členom za doterajšie dvadsaťročné účinkovanie Dimitriosu a zaželal spevákom, aby pôsobenie tohto speváckeho zboru, zanietenie ich členov a chuť učiť sa nové liturgické skladby malo pokračovanie. Na znak poďakovania a ocenenia práce jubilujúceho speváckeho zboru Dimitrios, ako aj 10. výročia festivalu boli odovzdané členom zboru Pamätné listy a ikony sv. Demetera Solúnskeho. Následne otec Milan Gábor odovzdal Pamätné listy a ikony tým, ktorí sa pred desiatimi rokmi zaslúžili o zorganizovanie tohto festivalu, ako aj spoluorganizátorom a to zástupcom Obecného úradu v Poráči, Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi a sponzorom.

Okrem poráčskeho speváckeho zboru sa na festivale postupne predstavili: Spevácky zbor pri Pravoslávnom chráme sv. Klimenta Ochridského zo Spišskej Novej Vsi, Folklórna skupina Poľana, Jarabina, košický Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého, Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky z Košíc a festival uzavrel svojim vystúpením Kňazský zbor Košickej eparchie.

Na záver zazneli slova poďakovania organizátorom i účinkujúcim za tento výnimočný festival. Tropár Paschy, ktorý spoločne spievali spevácke zbory i diváci bol záverečnou spoločnou modlitbou, ktorá ukončila jubilejný 10. ročník festivalu Duchovnej piesne „Hospodi pomiluj“.

 

TSKE informoval Milan Gábor

Foto: Lukáš Beck