Prežívanie sviatkov Kristovho narodenia v košickej katedrále

Košice, 26. december (TSKE) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, vstúpil do tohtoročných sviatkov Narodenia Pána modlitbou Kráľovských hodiniek v katedrálnom chráme Narodenia Presvatej Bohorodicky v Košiciach. Veriacim, ktorí sa započúvali do modlitieb žalmov a hymnov pripomenul, že tento deň spolu s Máriou a Jozefom hľadáme Betlehem, miesto kde by sa Božie Slovo mohlo stať telom.

V popoludňajších hodinách slávil vladyka Milan spolu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre Východné Cirkvi, večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého. Vladyka Milan zdôraznil, že tak ako starozákonný ľud si “obradnou” večerou pripomínal vyslobodenie z egyptského otroctva, tak aj my, novozákonný ľud, si v tento deň sadáme spolu k štedrovečernému stolu a “obradnou” večerou v kruhu rodiny slávime príchod Krista - Božieho Syna a nášho Spasiteľa.

Zbor sv. Cyrila a Metoda spevom kolied otvoril nočný bohoslužobný program v košickej katedrále. Znova za účasti obidvoch hierarchov sa veriaci modlili veľké povečerie s lítijou. Po požehnaní jasličiek zaznel spev “S nami Boh, čujte všetky národy a kajate sa, lebo s nami Boh,” ktorý je hlavným posolstvom vianočnej noci. Na záver vladyka Milan prečítal slovo sv. Jána Zlatoústeho - časť jeho kázne na sviatok Narodenia Pána a poprial všetkým požehnané sviatky strávené v kruhu svojich najbližších.

Na sviatok Narodenia Pána slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Vo svojom príhovore vladyka Milan zdôraznil, že jedným z najviac skloňovaných slov počas Vianoc je slovo radosť. A hoci Vianoce ponúkajú mnohé vonkajšie dôvody a prejavy radosti, skutočnú radosť môžeme prežívať len cez naše vnútro. Boh sa stáva našim “spojencom,” prichádza na svet, aby nás zbavil každého strachu a neistoty. Len cez prijatie tohto Boha, ktorý ako dieťa v jasličkách nevzbudzuje u nikoho strach, môžeme znova objaviť opravdivú radosť zo života.

Súčasťou slávenia tajomstva Narodenia v košickej katedrále bolo aj vianočné pásmo detí pri jasličkách a popoludňajšie vystúpenie koledníkov z ukrajinského mesta Ternopiľ.

TSKE