V Chorvátsku sa stretli gréckokatolícki biskupi strednej Európy

Košice 14. mája 2024 (TSKE) V dňoch 13. - 14. mája sa v chorvátskom meste Križevci stretli gréckokatolícki biskupi strednej Európy, ktorí sa považujú za dedičov Užhorodskej únie. Biskupi zo Slovenska, Maďarska, Chorvátska a Macedónska, ako aj zástupcovia Mukačevskej eparchie na Ukrajine a Ordinariátu pre východných katolíkov v Rakúsku, nadviazali na spoločné stretnutie z júna 2023 vo Viedni, kde sa všetci zišli pri príležitosti 250.výročia Viedenskej synody gréckokatolíckych biskupov Uhorska.

Gréckokatolícku cirkev zo Slovenska v Križevci zastupovali vladykovia Jonáš Maxim, Cyril Vasiľ SJ, Milan Lach SJ a Marián Andrej Pacák CSsR.

Program stretnutia začal spoločnou modlitbou večierne v katedrále Najsvätejšej Trojice v Križevci, ktorej predsedal domáci vladyka Milan Stipić. Po večierni sa biskupi stretli na prvom pracovnom bode programu, ktorým bola prednáška o.Tarasa Chagala, farára z gréckokatolíckej farnosti sv. Barbary vo Viedni. V prednáške vychádzal zo sociologického prieskumu, ktorý si nechala urobiť Gréckokatolícka cirkev na Ukrajine. Analýza sa zamerala na rôzne aspekty života kňazov a kňazských rodín. Údaje boli zbierané v priebehu 15 rokov a porovnávané s podobnými analýzami v Európe a vo svete. Výsledky poukázali na mnohé rozdiely v prežívaní kňazského života gréckokatolíckych kňazov vo všetkých jeho aspektoch. Prehlbovanie identity gréckokatolíckeho kňaza preto vyžaduje špecifické formačné procesy i pastoračné prístupy.

Stretnutie v utorok ráno otvorilo slávenie archijerejskej sv. liturgie, ktorej predsedal vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita.

Po liturgii pracovnú časť otvorila prezentácia jednotlivých miestnych cirkví a eparchií. Po nej sa ujal slova vladyka Fülöp Kocsis, arcibiskup a metropolita Hajdúdorogu. V prednáške sa zameral na aktuálnu situáciu kňaza a jeho rodiny na začiatku 21.storočia.

Druhú prednášku si pripravila prof. Ružica Razumova z katolíckej teologickej fakulty v Záhrebe na tému odovzdávania viery mladej generácii. Predstavila sociálny a nábožensky kontext, v ktorom sa pohybuje mladý človek dnešnej doby ako aj východiska pre odovzdávanie viery túto generáciu.

S poslednou prednáškou vystúpil Dr. János Nyirán, archidiakon Hajdudorožskej archieparchie a otec 5 detí, v ktorej priblížil metódy výchovy detí v gréckokatolíckych kňazských rodinách.

Záver pracovnej časti využili prítomní biskupi na vzájomné debaty, prehĺbenie prednesenej problematiky a vzájomné zdieľanie a výmenu skúsenosti a pohľadov.

TSKE

Foto: TSKE