Novembrová Fatimská sobota

Košice, 6. november (TSKE) V michalovskej Bazilike minor sa 4. novembra veriaci ľud zišiel na fatimskú sobotu. Duchovný program mal na starosti protopresbyterát Spišská Nová Ves a začal sa modlitbou posvätného ruženca. Nasledoval tretí čas a katechéza, v ktorej otec Adam Mackovjak, správca farnosti Prakovce, poukázal na Cirkev ako spoločenstvo. Cirkev nie sú iba kňazi, biskupi, rehoľníci, ale aj laici, ktorí tiež môžu pomáhať v rôznych úlohách Cirkvi.

Vyvrcholením fatimskej soboty bola archijerejská svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. V homílii vyzdvihol tému vďačnosti, konkrétne koľko a začo máme ďakovať. Každý deň by mal veriaci človek ďakovať Bohu, že sa ho dožil a môže kráčať za Ním. Po zaámbonnej modlitbe nasledoval moleben k Presvätej Bohorodičke a modlitba k blahoslavenému mučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi.

Na záver vladyka pripomenul, že práve na tento deň pripadá výročie beatifikácie prvých gréckokatolíckych blahoslavených mučeníkov – otca Metoda Dominika Trčku CSsR a vladyku Pavla Petra Gojdiča OSBM. Celú slávnosť svojím spevom skrášlil Zbor sv. Jozefa pod vedením MUDr. Márie Gofusovej.

TSKE informoval Marek Bogdáň

Foto: https://www.bazilikaredemptoristi.sk/