Vladykovia Košickej eparchie vyjadrujú sústrasť nad odchodom vladyku Milana Šášika

Vysokopreosvietený vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie a preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, vyjadrujú úprimnú sústrasť nad odchodom preosvieteného vladyku Milana Šášika CM, mukačevského eparchiálneho biskupa, do domu Otcovho

"Blažéni, jaže izbrál i prijál jesí Hóspodi, i pamjať ích v ród i ród." - "  Blažení, ktorých si si vyvolil a prijal k sebe, Pane, a ich pamiatka z pokolenia na pokolenie."

S veľkým zármutkom sme večer 14. júla 2020 prijali správu o nečakanom odchode vladyku Milana Šášika CM, eparchialného biskupa gréckokatolíckej Mukačevskej Eparchie, do domu Otcovho. Táto správa nás zastihla všetkých veľmi nečakane o to viacej, keď od nás odchádza človek, spolubrat v biskupskej službe a veľký priateľ našej Košickej eparchie. Vladyku Milana sme poznali ako verného a neoblomného pastiera svojho ťažko skúšaného ľudu, milujúceho otca, obroditeľa našej gréckokatolíckej cirkvi na Zakarpatí, ale hlavne a predovšetkým, ako zbožného, skromného človeka, kňaza, rehoľníka a biskupa. Vďaka jeho neúnavnej práci sa naša mukačevská eparchia po dlhých rokoch útlaku a neslobody teší veľkému rastu veriacich, ako aj početným kňazským povolaniam. V jeho osobe celá Gréckokatolícka cirkev i celá univerzálna Cirkev stráca veľkú osobnosť. Vždy ostane v našich mysliach a spomienkach jeho zápal a entuziazmus pre obnovu viery jemu zvereného ľudu a duchovný život jeho veriacich, jeho neúnavná snaha a pokora pri klopaní na dvere mocných tohto sveta žiadajúc o podporu pre nespočetné aktivity, ktoré s Božou pomocou dotiahol do úspešného cieľa 

Nech Pán života a smrti daruje Jeho nesmrteľnej duši večné odpočinutie a blažený pokoj na mieste svetla, blaženosti a pokoji a pripočíta ho k spravodlivým.

Vyslovujeme úprimnú sústrasť a našu duchovnú podporu našej osirotenej cirkvi Mukačevskej Eparchie, vladykovi Nilovi, pomocnému mukačevskému biskupovi, všetkým kňazom, rehoľníkom, i celému veriacemu ľudu.

vladyka Cyril Vasiľ SJ a vladyka Milan Chautur CSsR

Foto: Byzantinos, archív Masmediálnej komisie