Aprílová fatimská sobota

Košice, 4. apríl (TSKE) Michalovská bazilika minor privítala mariánskych ctiteľov na fatimskej sobote hneď v prvý aprílový deň. Po modlitbe ruženca a tretieho času sa v katechéze prihovoril otec Štefan Ančočik, farár farnosti Zbehňov. Predstavil otázky života a smrti, spoločnú účasť na živote prírody a človeka, ale zároveň aj Boží dych života, po grécky zoe, ktorý oživuje človeka v plnosti. Hriech zabil v človeku Boží život. Ježiš prišiel na svet, aby tento život vrátil človeku, preto chromému odpustil hriechy, aby mu vrátil život, až potom mu vrátil telesné zdravie. V zástupe pred spovednicou Boh vidí zástup živých mŕtvych, ktorým sa po sviatosti pokánia vráti život. Na záver vyzval prítomných k tomu, aby na svoju dušu pamätali každý deň, sýtili ju často Eucharistiou, chlebom života.

Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, emeritný košický biskup. V homílii nadviazal na evanjelium vzkriesenia Lazára. Zdôraznil nie len vieru, ale aj potrebu správneho načasovania, aby došlo k zázraku. Mária a Marta vytýkali Ježišovi, že meškal, ak by prišiel skôr, Lazár by nebol zomrel. Ježiš sa Márie opýtal, či verí tomu, že on je vzkriesením a životom. Výsledkom bolo veľké znamenie, vzkriesenie štyri dni mŕtveho. Túto otázku Ježiš kladie znova a znova každému, aby v správnom čase mohol konať v životoch ľudí. Neprivádza iba k zdanlivému riešeniu, ale k večnému životu.

Po modlitbe molebenu k Bohorodičke, ktorý viedol otec Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, sa liturgický sprievod spolu s vladykom Milanom presunul k relikviám blaženého Metoda Dominika Trčku. Po záverečnom požehnaní vladyka Milan zaželal prítomným veľa Božích milostí do nastávajúcich dní – Kvetnej nedele, Veľkého týždňa a Veľkej noci.

Aprílová fatimská sobota zároveň zakončila zimné obdobie stretávania sa v michalovskej bazilike minor, májová fatimská sobota sa uskutoční už v klokočovskom pútnickom areáli. 

Celé slávenie fatimskej soboty sprevádzal Zbor svätého Jozefa pod vedením Márie Gofusovej.

Richard Fučko

Foto: Maroš Dupnák