Karol Knap


Viac informácií sa môžete dozvedieť na internetovej stránke eparchiálneho školského úradu (EŠÚ).

Pri napĺňaní svojho poslania Cirkev zakladá vlastné školy, lebo v nich vidí - ak sú naozaj miestom, kde sa tvorí a sprostredkúva špecifické chápanie sveta, človeka a dejín - výborný prostriedok na všestrannú formáciu človeka.

Gréckokatolícka eparchia v Košiciach podľa kánona 631 CCEO a v súlade s ustanoveniami zákona č. 394/2004 Z. z. – zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z .z. – o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriaďovateľom základných, stredných škôl a školských zariadení.

Na výkon správy škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zriadil vladyka Milan Chautur CSsR dňa 1.3.2004 Eparchiálny školský úrad. Za patrónov školstva Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach boli vyhlásení Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

Úlohy, zásady, činnosti a organizácie školského úradu, ktoré sú uvedené v štatúte, sú záväzné pre náplň práce jeho zamestnancov, ktorí poskytujú poradenstvo v ekonomickej, legislatívnej, personálnej, metodickej a pedagogicko-organizačnej oblasti, zabezpečujú spoluprácu so štátnymi inštitúciami a samosprávou. 

Počas školského roka úrad pravidelne organizuje rôzne podujatia:

  • Slávnostné otvorenie školského roka so slávením svätej liturgie vo farských chrámoch  za účasti pozvaných zástupcov eparchiálneho úradu.
  • Fatimská sobota v Klokočove , v mesiaci október, určená pre  kresťanských pedagógov.

Okrem účasti na liturgii sa školy prezentujú svojimi prácami, prípadne letákmi a informáciami o škole, ktoré umiestňujú v areáli pútnického miesta.

  • Metodický deň pre učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení prostredníctvom formačno-odborného vzdelávania.
  • Oslava dňa učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení sa koná pravidelne na sviatok patrónov cirkevných škôl a školských zariadení Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho.
  • spoluorganizuje Celoslovenskú poradu riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení.
  • Slávnostné ukončenie školského roka  za účasti pozvaných zástupcov zriaďovateľa, ktorí slávia svätú liturgiu vo farskom chráme spolu so žiakmi a učiteľmi jednotlivých škôl.

Eparchiálny školský úrad osobitnú pozornosť venuje  osobnostiam riaditeľov a pedagógov škôl s dôrazom na ich duchovnú formáciu v zmysle dokumentov Magistéria cirkvi.

Prvým zodpovedným za duchovnú formáciu žiakov, zamestnancov i rodičov žiakov je duchovný správca školy poverený vladykom Milanom, ktorý aktívne spolupracuje s vedením školy, pedagogickým zborom, rodičmi žiakov, organizuje duchovné obnovy pre všetkých zamestnancov školy, raz ročne organizuje duchovnú obnovu pre žiakov, počas prikázaných sviatkov zabezpečuje povinnú účasť na sv. liturgii a vhodný duchovný program pre učiteľov, žiakov a rodičov, okrem sviatkov zabezpečuje aspoň raz týždenne sv. liturgiu (s dobrovoľnou účasťou) pre žiakov a zamestnancov školy, realizuje duchovný program nielen v prostredí školy, ale i mimo školy – výlety vo farnostiach, eparchiálne púte, mládežnícke a detské akcie a pod.

Cirkevná škola sa angažuje podľa miestnych podmienok aj v cirkevnom spoločenstve, spolupracuje s farnosťou, na území ktorej sa škola nachádza, s rehoľnými spoločenstvami a mládežníckymi združeniami, zapája žiakov do súťaží a olympiád rôzneho charakteru, zvlášť Biblickej olympiády, Biblickej súťaže, sprievodnej výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ a Projektu „Východní svätí pre súčasnosť.“

Viac informácií sa môžete dozvedieť na internetovej stránke eparchiálneho školského úradu (EŠÚ).