Gréckokatolícka eparchia Košice


Aktuality

Udelenie sviatosti iniciácie v košickej katedrále

Udelenie sviatosti iniciácie v košickej katedrále

Na veľkú sobotu v košickej gréckokatolíckej katedrále vysluhoval vladyka Milan Chautur, košický eparcha všetky tri iniciačné sviatosti. Počas Liturgie sv. Bazila Veľkého s večierňou udelil tajomstvo krstu a myropomazania dvom dospelým katechumenom. Samostatne vyslúžil tiež tajomstvo myropomazania jednej dospelej čakateľke. Prítomní si spolu s katechumenmi sprítomnili bohatú symboliku krstu a jeho teologický obsah. Skrze viaceré čítania zo Starého zákona sa prítomní hlbšie uviedli do predobrazov „paschy“, teda prechodu Ježiša Krista zo smrti do života.

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Na sviatok novozákonného kňazstva sa stretli kňazi Košickej eparchie so svojim biskupom, aby slávením sv. liturgie poďakovali za milosť svojho povolania. V úvode vladyka Milan Chautur, košický eparcha posvätil podriasnik – klerické rúcho pre jedného z bohoslovcov. Na prestole potom obradne vodou očistil a myrom pomazal nové antimenziony. Ide o štvorcové plátno s relikviami a vyobrazením pochovávania Kristovho tela. Pri archijerejskej sv. liturgii asistovali dvaja diakoni eparchie Rastislav Varga a Lukáš Mitro a ďalší bohoslovci.

Kvetný víkend v Košickej eparchii

Vyše 70 mladých ľudí nad 15 rokov sa v piatok 11. apríla stretlo v Chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi, aby tak modlitbou Liturgie vopredposvätených darov odštartovalo Kvetný víkend 2014. O dôležitosti rodiny, ako zväzku muža a ženy a aktivitách, ktoré sú zamerané proti takejto rodine, rozprával ešte piatok večer o. Dušan Škurla, aktívne zaangažovaný v prolife aktivitách. Sobota sa niesla v duchu chudoby, ktorú Svätý Otec František ustanovil za hlavnú tému tohtoročných mládežníckych stretnutí.

Rytieri Rádu sv. Lazára v Košiciach oslavovali svoj sviatok

Rytieri Rádu sv. Lazára v Košiciach oslavovali svoj sviatok

Na Sobotu sv. Lazára sa v košickej gréckokatolíckej katedrále zišli aj rytieri Vojenského a špitálskeho Rádu sv. Lazára z Jeruzalema, aby oslávili sviatok svojho nebeského patróna. Pred sv. liturgiou prezentoval duchovný košickej komendy rádu o. Róbert Jáger poslanie a aktivity rádu v sociálno-charitatívnej oblasti. Homíliu ohlásil vladyka Milan Chautur, košický eparcha.

Stretnutie vladyku Milana so Svätým Otcom Františkom

Stretnutie vladyku Milana so Svätým Otcom Františkom
(foto - copyright: Servizio Fotografico de L‘ Osservatore Romano)

Slávnostná liturgia cirkevných škôl v Trebišove

Pri príležitosti sviatku Zvestovania našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne a na základe organizovania sprievodných akcií Dňa počatého dieťaťa a v rámci Modlitbového zápasu za kultúru života 2014, ktorý v mesiaci marec realizuje Gréckokatolícka eparchia Košice sa v trebišovskom gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky uskutočnila v utorok 25. marca spoločná liturgia žiakov a zamestnancov tunajších cirkevných škôl.

Kňazi zo Slovenska na medzinárodnom futsalovom turnaji

V dňoch 24.2.-28.2. sa v bieloruskom meste Lida uskutočnili v poradí ôsme Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale. Slovensko reprezentovalo trinásť gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov, ktorí pôsobia na východe Slovenska. Trinásť účastníkov bolo rozdelených do 4 skupín. Slovenskí kňazi vyhrali svoju skupinu s dvoma víťazstvami a jednou remízou so skóre 16:2.

Stretnutie vladyku Milana so Svätým Otcom Františkom

(Rím, 19.3.2014) Na sviatok sv. Jozefa, 19. marca, patróna univerzálnej Cirkvi, sa vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, zúčastnil audiencie so Svätým Otcom Františkom. Prinášame vám niekoľko myšlienok a dojmov z tohto stretnutia.

V michalovskej bazilike oslávili Katedru sv. Petra

V Bazilike minor v Michalovciach sa prvýkrát od jej povýšenia slávil v sobotu sviatok Katedry sv. Petra. Tento prastarý cirkevný sviatok vyjadruje spätosť každej baziliky s rímskym pápežom a jeho učiteľským úradom (katedrou). Archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha spolu s protoigumenom o. Jaroslavom Štelbaským CSsR a kňazmi kúrie.


autor: Michal Hospodár
dátum: 22.02.2014

Spolok sv. Cyrila a Metoda rozširuje spoluprácu

Vo farskom chráme v Košiciach-Terase sa v nedeľu uskutočnila liturgická slávnosť ku cti 1145. výročia blaženého skonu Konštantína-Cyrila Filozofa. Sv. liturgiu celebroval o. Michal Hospodár, predseda Spolku a spevom ju sprevádzal katedrálny zbor z Košíc. V homílii sa o. Ľubomír Petrík z Prešova zameral na zvestovanie ničím nepodmienenej Božej lásky, ako to vyplýva z podobenstva o márnotratnom synovi.


autor: Michal Hospodár
dátum: 16.02.2014

Gymnazisti na liturgii v košickej katedrále

Gymnazisti na liturgii v košickej katedrále

Na sviatok sv. Konštantína Filozofa sa košická katedrála zaplnila mladými do posledného miesta. Študenti Cirkevného gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach so svojimi profesormi sa zapojili do liturgie, ktorú slávil pre nich vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Vo svojej kázni vladyka poukázal na slovo láska, o ktorom veľa počuť v súvislosti so sviatkom sv. Valentína.


autor: Michal Hospodár
dátum: 14.02.2014

Oslava dňa učiteľov 2014

(Trebišov, 30.1.2014) Každoročná oslava dňa učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach sa uskutočnila aj tento rok pri príležitosti sviatku ich patrónov Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho. Všetkých pedagógov privítal v gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky riaditeľ školského úradu PaedDr. Peter Orenič.


autor: Mgr. Klára Zorvanová
dátum: 30.1.2014

Fatimská sobota s Bohorodičkou Spolutrpiteľkou

(Michalovce 4.1.2014) Prvá fatimská sobota v novom roku v Bazilike minor v Michalovciach bola zameraná na vovedenie veriacich do aktuálneho tematického roka. V zamyslení o. Karol Knap uviedol niekoľko paralel medzi kráľom Herodesom, ktorý chcel zničiť dieťa Ježiša, a súčasnými ohrozeniami pokojného rodinného života. Za také označil najmä prílišnú snahu rodičov o hmotné zabezpečenie detí, ich ústupky voči Božiemu plánu s rodinou a ideológiu, ktorá zasahuje do prirodzených rozdielov medzi mužom a ženou.


autor: Michal Hospodár
dátum: 04.01.2014

Otvorenie Roka Spolutrpiteľky v Košiciach

Otvorenie Roka Spolutrpiteľky v Košiciach

(Košice 1.1.2014) Na Nový rok, kedy podľa byzantského obradu sa slávi sviatok Obrezania Pána a pamiatka sv. Bazila Veľkého, vladyka Milan Chautur, košický eparcha otvoril nový tematický rok. Pred archijerejskou sv. liturgiou posvätil v košickej katedrále banner, zobrazujúci ikonu presvätej Bohorodičky so siedmimi mečmi v jej srdci a nápisom Rok presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky.


autor: Michal Hospodár
dátum: 01.01.2014

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

Pod týmto názvom sa v poslednú decembrovú nedeľu v zemplínskej dedine Nacina Ves uskutočnil 7. ročník prehliadky vianočných vinšov, kolied a hier. Podujatie pripravili Spolok sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach, Gréckokatolícka cirkev – Farnosť Nacina Ves a Obec Nacina Ves.


autor: Ján Poprik
dátum: 27.12.2013

Nižšie svätenia v košickej katedrále

Nižšie svätenia v košickej katedrále

(Košice 27.12.2013) Na sviatok sv. prvomučeníka a archidiakona Štefana udelil vladyka Milan Chautur, košický eparcha, nižšie svätenia trom bohoslovcom Košickej eparchie. Postrihnutie a službu čteca prijal Tomáš Fischer a subdiakonát prijali Tomáš Miňo a Ján Fedorišin. V homílii vladyka vyzdvihol postoj odpúšťajúcej lásky u sv. Štefana, ktorý mu disponoval srdce pre zvláštny zážitok videnia Krista v nebeskej sláve.


autor: Michal Hospodár
dátum: 27.12.2013

Vladyka Milan v trebišovskej farnosti

Vladyka Milan v trebišovskej farnosti

(Trebišov 26.12.2013) Košický eparcha, vladyka Milan Chautur na sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke slávil archierejskú svätú liturgiu vo farskom chráme v Trebišove. Jeho slávnostný príhovor bol venovaný najmä rodine. V úvode zdôraznil, že Ježiš sa narodil v Betleheme v absolútnej chudobe v maštali, pričom On, vládca a stvoriteľ všetkého sa zriekol bohatstva a blahobytu, no nezriekol sa toho najcennejšieho, svojej rodiny. Upozornil na lživú ilúziu falošnej rodiny, ktorú dnešný svet ponúka človekovi.


autor: Martin Puci
dátum: 26.12.2013

V košickej katedrále rozposlanie koledníkov

V košickej katedrále rozposlanie koledníkov

(Košice 22.12.2013) V Nedeľu svätých Otcov prišli do gréckokatolíckej košickej katedrály aj koledníci Dobrej noviny, aby prijali požehnanie na svoju misiu. Pred archijerejskou sv. liturgiou tiež priniesli skauti betlehemské svetlo ako symbol vianočného tajomstva. Vladyka Milan Chautur, košický eparcha v homílii nadviazal na evanjelium o Ježišovom rodokmeni podľa Matúša. Poukázal na skutočnosť, že v tomto zozname mien sa nachádzajú aj postavy hriešnikov, ktoré neboli vymazané z Ježišových predkov.


autor: Michal Hospodár
dátum: 22.12.2013

Decembrová fatimská sobota v Michalovciach

(Michalovce 7.12.2013) V predsviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa v Bazilike minor v Michalovciach konala fatimská sobota tematicky zameraná na prípravu na Vianoce. V prednáške o. Metod M. Lukačik CSsR poukázal na Ježiša Krista ako prototyp dobrého človeka. Veriacim pripomenul, že od práce na sebazdokonaľovaní svojho ľudského vnútra nie je nikto oslobodený. K tomu, aby sa človek stal dobrým, je potrebná vnútorná dynamika, formácia svedomia, reflexia nad životom a obeta.


autor: Michal Hospodár
dátum: 07.12.2013

Vladyka Milan navštívil emeritného biskupa Jána

(Prešov 28.11.2013) Preosv. vladyka Milan Chautur, košický eparcha navštívil so sprievodom emeritného prešovského biskupa Mons. Jána Hirku, ThDr. h.c., pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Cieľom neformálnej návštevy bolo vzájomné stretnutie s blahoželaním a modlitbou vďaky za požehnaný vek života o. biskupa Jána.


autor: Michal Hospodár
dátum: 28.11.2013


 

 

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2014.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka