Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú vo svojom živote homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať, trápia sa, ba zmocňuje sa ich až zúfalstvo. V dôsledku toho sa izolujú, uťahujú do samoty, lebo majú strach otvoriť sa, majú pocit hanby, krivdy, hnevu, previnenia, prenasleduje ich aj strach z možného odhalenia. Neraz nevedia, komu by mohli o sebe povedať a kde hľadať pomoc. A ak predsa nájdu odvahu zdôveriť sa, zväčša sa stretávajú s nepochopením a nezáujmom.

Názory na homosexualitu sa v súčasnosti odlišujú.

Riešenia, ktoré v oblasti homosexuality ponúka dnešný svet, sú iba zdanlivo správne a pravdivé. Vedú ku konaniu v rozpore s Božou vôľou a jeho prikázaniami a spôsobujú ťažký konflikt vo svedomí. Vtedy sa rozpor iba prehĺbi a vyústi do ďalšieho problému: ak chcem riešiť svoju homosexualitu, musím sa postaviť proti Bohu, vynechať ho zo svojho života alebo si ho prispôsobiť svojej predstave. Takýto postoj vnáša do duše človeka pocit bezvýchodiskového riešenia problému a končí stratou zmyslu a cieľa života. Naopak, Kristus a jeho Cirkev nám ukazujú, ako je možné toto riešiť, ako milovať blížnych a ako im pomáhať. Ježiš dokonale pozná všetky ľudské trápenia. Je známe, že rozdelená bolesť menej bolí. Ježiš Nazaretský, ako nás učí Božie Slovo, sa ako naša posila ujíma tých, ktorí majú ťažkosti a sú preťažení (porovnaj Mt 11, 28 - 30).

A práve tieto Ježišove slová boli základom pre vznik Linky Valentín.

Linka Valentín vznikla vo februári 1999 a pôsobí ako pastoračná iniciatíva pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach. Nesie meno svätca, ktorý žehnal a prial pravej láske, vážil si úprimnú lásku a pomáhal napĺňať potrebu lásky v živote ľudí, pričom ju považoval za Božie dielo. Venuje sa službe duchovnej pomoci kresťanom s homosexuálnymi sklonmi a všetkým tým, ktorí prežívajú problém identity s vlastným pohlavím. Títo ľudia sa neraz zúfalo snažia prekročiť svoj tieň rozličnými smermi, len aby sa nejako zaradili a vedeli žiť šťastne. To prináša so sebou veľa samoty nielen v pocitoch, ale aj v realite každodenného života. 

Pastoračná činnosť Linky Valentín vychádza z ducha evanjelia, a je preto zameraná na podanie pomocnej ruky tým, ktorí prežívajú homosexualitu, ale zároveň túžia po živote v súlade s Božím slovom. Pomáha im vyrovnať sa s týmito pocitmi vo vlastnom svedomí a vo vzťahu k Bohu. Uzdravovať dušu človeka, zranené vnútra ľudí. Ukazujeme im cestu, ako túto ťažkosť možno riešiť. A na tejto ceste sa ich snažíme aj sprevádzať.

Naša služba spočíva v individuálnych stretnutiach, osobných rozhovoroch, ako aj v komunikácii formou listov a e-mailovej pošty. Pomáhame im odpovedať na otázky, riešiť ich zranenia a zápasy. Organizujeme pravidelné duchovné stretnutia, prednášky a duchovné obnovy. Venujeme sa službe duchovného sprevádzania ľudí homosexuálne cítiacich ako aj ľuďom inak sexuálne cítiacim, tým, ktorí sú zranení v oblasti vzťahov, citov a sexuality.

Už v roku 2004 sme na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove a na Slovensku hostili/organizovali prvú medzinárodnú konferenciu na tému ,,Homosexualita – interdisciplinárny pohľad“. Zúčastnili sa na nej významní domáci i zahraniční odborníci z oblasti filozofie, psychológie, teológie. Zazneli tam aj osobné svedectvá.

Snahou Linky Valentín je pomáhať hľadajúcim nachádzať cestu a spolu s nimi prichádzať k pravde. Ježiš Kristus zomrel za každého človeka a chce svoje radostné posolstvo adresovať každému, teda aj ľuďom s homosexuálnym cítením. Aj im patrí a je adresované evanjelium! Kristus má svoju náruč otvorenú pre všetkých ľudí a každého jedného uisťuje: ,,Ja som Cesta, Pravda a Život.“ Ja som neomylná cesta, neklamná pravda, nekonečný život. Poď za mnou, lebo ja ti môžem dať večný život (porov. Jn 14, 6).

Bližšie informácie:
Linka Valentín
Gréckokatolícka cirkev
P. O. Box B - 43
040 01 Košice 1
alebo
prostredníctvom e-mailu: valentinskespolocenstvo@centrum.sk