Prijímanie záväzkov učeníctva v spoločenstve SKALA

Košice, 31. január (TSKE) V Nedeľu o Zachejovi 30. januára sa v priestoroch biskupskej rezidencie v Košiciach stretli členovia Spoločenstva kňazských a laických rodín (SKALA). Pravidelné stretnutie kňazov i laikov zo školy učeníctva bolo obohatené o prijatie záväzkov manželských párov, ktoré prešli viacročnou formáciou. Zhromaždenému spoločenstvu sa prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. Vysvetlil chápanie pojmu „laik“ a jeho poslanie v cirkevnom spoločenstve. Vyzdvihol skutočnosť, že kňazi i laici sa spájajú na platforme spoločenstva, aby tak zviditeľnili vzájomnú jednotu pri rešpektovaní vlastného postavenia a poverenia. Všetkých zúčastnených nabádal, aby neostali v komfortnej zóne svojich vnútorných vzťahov, ale vnášali osobitnú charizmu spoločenstva pre dobro farnosti a celej cirkvi. Nasledoval jednoduchý úkon prijatia záväzkov týkajúcich sa duchovného života, budovania bratstva a špeciálne princípu bratskej otvorenosti. Záväzky svojím podpisom pred spoločenstvom prijalo na jeden rok 11 manželských párov. Ďalšie páry sledovali podujatie online a prijmú záväzky pri vhodnej príležitosti.

V druhej, formačnej časti stretnutia sa otec Michal Hospodár, eparchiálny koordinátor synodálnej cesty Košickej eparchie, zameral na objasnenie okolností vzniku a významu prebiehajúcej Synody o synodalite. „Synodu treba viac žiť, ako o nej hovoriť“, lebo ona je životným štýlom kresťana 21. storočia. Vyzdvihol potrebu jednoty cirkvi pri zachovaní rôznosti povolaní a spôsobov života viery. Takúto jednotu môžeme budovať iba okolo Ježiša, nie na vlastných záujmoch a osobných sympatiách. Praktické poznámky k zapojeniu laikov do života farských spoločenstiev uviedol o. Peter Labanič. Vyzval laikov, aby mali oči i uši otvorené, keď treba priložiť ruky k dielu. Súčasne laici môžu vo farskom živote navrhnúť aj aktivity k zlepšeniu duchovného života všetkých. Následne sa v malých spoločenstvách rozprúdila diskusia o tom, čo očakávajú kňazi od laikov a naopak.

Na záver otec Peter Horváth, líder spoločenstva SKALA, povzbudil prítomných ku aktívnemu životu viery a viedol modlitbu za ovocie spolupráce laikov a kňazov vo svojich farnostiach.   

TSKE informoval Michal Hospodár

Foto: Zdeno Jenčuš