Posvätili nástenné ikony obnovenej katedrály v Miskolci

Košice, 25. január (TSKE)  V nedeľu, 23. januára sa konala posviacka obnoveného interiéru katedrály v Miskolci.

Najviditeľnejším prvkom reštaurácie je 72 ikon na stenách katedrály, zhotovených v postbyzantskom štýle. Fresky boli napísané (namaľované) podľa kanonických pravidiel východného obradu. Na strope a stropných oblúkoch zobrazujú udalosti dejín spásy. Nižšie, na stĺpoch a bočných stenách zobrazujú prorokov, svätých a mučeníkov. Z dejín spásy tu nájdeme narodenie, krst, ukrižovanie a nanebovstúpenie Ježiša Krista. Zobrazené sú tu aj sviatky Bohorodičky, medzi nimi aj ikona chrámového sviatku Uspenia presv. Bohorodičky, či dokonca starozákonný predobraz Márie na strope pod chórom.

Interiér chrámu posvätili všetci traja gréckokatolícki biskupi: Filip Kocsis, Ábel Szocska a Atanáz Orosz, spolu s nimi aj emeritný biskup Keresztes Szilárd. Maďarskú vládu reprezentoval zástupca premiéra Zsolt Semjén. Na podujatí sa zúčastnilo aj 7 rímskokatolíckych biskupov, na čele s arcibiskupom Andrásom Veresom, predsedom maďarskej biskupskej konferencie. Z predstaviteľov partnerských cirkví sa zúčastnil Dániel Pásztor, reformovaný biskup. Zahraničné cirkvi reprezentoval Vojtech Boháč, synkel pre maďarských veriacich košickej eparchie.

Na začiatku slávnosti Vladyka Atanáz privítal zúčastnených a poďakoval všetkým, ktorí umožnili, aby sa chrám v Miskolci zaodel do dôstojnosti, hodnej katedrálneho chrámu. Homíliu predniesol Vladyka Filip. Okrem iného vysvetlil aj význam zobrazovania ikon:

„Keď vo východnej cirkvi zobrazujeme Božieho Syna, Ježiša Krista, vyjadrujeme tým, že Boh sa nám zjavuje, stáva sa viditeľným a prijíma ľudskú podobu, aby sme mohli pochopiť Jeho lásku. Zakaždým, keď naša byzantská cirkev maľuje ikonu, vyznáva toto Vtelenie. Svedčí o tom, že Boh pre nás urobil všetko, aby sme ho videli a prijali. V tom nám pomáhajú ikony zobrazujúce Krista, svätých alebo udalosti dejín spásy. ... Nech Boh dá, aby sa z našich sŕdc nikdy nevytratila túžba uzrieť Božie kráľovstvo!

Zástupca premiéra Zsolt Semjén vo svojom príhovore na konci liturgie zdôraznil, že vláda už podporila obnovu viac ako troch tisíc chrámov v Karpatskej kotline a stavbu viac ako dvesto nových chrámov. Na slová vďaky Vladyku Atanáza reagoval slovami, že práve naopak – vláda má byť a je vďačná cirkvi, uznáva a oceňuje jej prácu, ktorú robí pre krajinu a pre celú spoločnosť.

Na tento projekt prispela maďarská vláda sumou v prepočte zhruba 610.000 EUR. Okrem fresiek sa obnovili aj elektrické rozvody, osvetlenie, modernizovalo sa ozvučenie a zaviedlo sa podlahové kúrenie pod lavice.

Záznam z posviacky je možné pozrieť na tomto odkaze.

TSKE informoval Vojtech Boháč

Foto: Zadubenszki Norbert