Sviatky Bohozjavenia v košickej katedrále

Košice, 7. január (TSKE) Tohtoročné sviatky Teofánie – Bohozjavenia začal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, v stredu ráno modlitbou Kráľovských hodiniek v košickej katedrále. Popoludní spoločne s veriacimi a kňazmi katedrály i Eparchiálneho úradu slávil večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého.

Po nej sa všetci veriaci odobrali do svojich domov, aby mnohí z nich po druhý krát zasadli k štedrovečernému stolu. Gréckokatolíci, podobne ako aj iné cirkvi byzantsko-slovanskej tradície, zachovávajú v predvečer Bohozjavenia rovnaké zvyky ako v predvečer sviatkov Narodenia Pána.

Vo večerných hodinách sa všetci znova zhromaždili v katedrále pri modlitbe Veľkého povečeria s lítijou. Za účasti vladyku Cyrila a jeho najbližších spolupracovníkov v úrade i v katedrále zaznel spev “S nami Boh, čujte všetky národy,” aby tentokrát upriamil srdcia a mysle modliacich sa už nie na Boha, ktorý sa stáva malým dieťaťom, ale na tajomstvo Najsvätejšej Trojice zjavujúcej sa pri krste dospelého Ježiša v rieke Jordán. Súčasťou nočnej modlitby veľkého povečeria s lítijou bolo i požehnanie a odhalenie ikony sviatku Bohozjavenia. Namiesto homílie si všetci prítomní vypočuli Slovo o Kristovom krste z Rečí svätého biskupa Gregora Naziánskeho. Po skončení modlitby Veľkého povečeria bola prvýkrát posvätená voda, ktorú si veriaci mohli zobrať do svojich príbytkov.

Vo štvrtok 6. januára slávil vladyka Cyril slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu sv. Jána Zlatoústeho v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky Košiciach. Vo svojom príhovore vychádzal z názvu sviatku – Teofánia alebo Bohozjavenie. Pripomenul, že tento termín je starší ako kresťanstvo a označuje prejav Božej moci, jeho zásah do tohto sveta. Príkladom toho sú mnohé udalosti z dejín Starého Zákona. Dnešné Bohozjavenie je však osobité. Kristus, ktorý nepotrebuje krst prichádza dať sa pokrstiť. Ježiš si uvedomuje svoje poslanie a to kým je. Jeho zostúpenie do tohto sveta je znakom Božej solidarity s hriešnym ľudstvom. Tým, že sa Boh stáva človekom a zostupuje do vôd Jordánu, celé stvorenstvo získava účasť na Božej svätosti. Všetko je posvätené. Táto ide sa odzrkadľuje aj v obrade posvätenia vôd. Tu sa tajomne prepája duchovný a materiálny svet. Dejiny ľudstva tak dostávajú nový zmysel. Boh sa nestráni tohto sveta, ale stáva sa jeho súčasťou. Stáva sa súčasťou našej ľudskej existencie a všetkého, čo prežívame. Ako kresťania sme aj my krstom dostali účasť na Božom živote a Božej moci.

Súčasťou tohto liturgického slávenia bolo opäť aj veľké posvätenie vody. Všetky liturgické slávnosti sviatkov Bohozjavenia spevom sprevádzal katedrálny Zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.

Na záver liturgie arcibiskup Cyril posvätenou vodou pokropil prítomný ľud a chrám.


TSKE

Foto: Samuel Bombár, Samuel Slota