Požehnaný nový rok 7530!

Košice, 1. september (TSKE)Mnohí isto zachytili správu o tom, že dnešný deň, čiže 1. september je začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka. Čo to vlastne znamená? Veď prvého januára sme si pripomenuli začiatok civilného roka, na Paschu zas začiatok liturgického roka. V tento deň si pripomíname aj Simeona Stĺpnika, askétu prvých kresťanských storočí.

Ľudstvo od nepamäti meralo čas svojho pobytu na zemi. Aj biblia kresťanom na viacerých miestach spomína roky, mesiace, či dni. Vieme ako vyvolený národ putoval púšťou štyridsať rokov, ako sa Ježiš postil na púšti 40 rokov, vieme že žalmy hovoria, že vek človeka je sedemdesiat rokov, ak sme pri sile tak osemdesiat, no spomína aj Matuzaléma, ktorý žil omnoho dlhšie a mnohé ďalšie časové obdobia.

Vo východnej časti rímskej ríše (modernou vedou nazývaná byzantská) ustanovil cisár Konštantín roku 312 cyklus pätnásťročných indiktov – teda sčítaní obyvateľstva za účelom výberu daní, so začiatkom prvého septembra. Vtedajší rímski učenci prišli na to, že ak porátali vek jednotlivých kráľov a historických postáv biblie od čias Krista až ku stvoreniu sveta, tak im vyšlo, že stvorenie sveta nastalo 1. septembra 5509 pred naším letopočtom. Toto počítanie prebrala východná cirkev, Kyjevská Rus, a v Európe trvalo v určitých oblastiach až do čias Napoleóna. Samozrejme my dnes vieme, že mnohé čísla biblie sú symbolické, lebo jej zmyslom nie je odpovedať na otázky kedy a kde, ale na otázky kto a prečo? Predsa však, toto počítanie už ostalo v našej cirkvi a preto cirkevný rok začína prvého septembra. Čo však hovorí tento deň dnes nám, ľuďom 21. storočia?

Konštantinopolský patriarcha Demeter ustanovil tento deň roku 1989 ako deň modlitby za stvorenie, čo by sme dnes nazvali istou formou kresťanskej ekológie, ako to zdôraznil v roku 2016 aj patriarcha Bartolomej. Obdobne sa k tejto téme stavia aj pápež František v encyklike Laudato Si (221). Lebo v liturgických textoch sa pripomína krása stvorenstva, ktorú sme my, ako koruna Božieho stvorenia povinní chrániť a zveľaďovať.

Tento deň je aj vzhľadom na to, že na Slovensku je dňom štátneho sviatku, dobrou príležitosťou, zastaviť sa po lete, popremýšľať vo svojej duši a ďakovať Bohu za všetky tie krásy, ktoré nám nielen cez leto dáva a preukazuje. Veď ako sa modlíme počas svätej liturgie: „Každý dobrý údel a každý dokonalý dar, zostupuje od teba Otca svetiel.“

Aj evanjelium dnešného dňa nám hovorí o požehnaní a milosti od Boha. Prijmime preto pozvanie a skúsme sa dnes pomodliť možno len pár ikosov z Ďakovného akatistu (Kniha „Hore Srdcia“, od strany 451). Určite má každý z nás za čo Bohu ďakovať! Neodkladajme to na inokedy, ale spravme to už dnes!

Požehnaný nový rok!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Ikona stvorenie sveta 19. storočie Rusko. Wikimedia Commons