Otec Jaroslav Lajčiak bol v Ríme ustanovený za archimandritu

Košice, 8. apríl (TSKE) Vysokopreosvietený vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup ptolemaidský a sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme, udelil 6. apríla hodnosť titulárneho archimandritu otcovi Jaroslavovi Lajčiakovi, kňazovi Košickej eparchie. Stalo sa tak v deň odchodu do večnosti nášho otca sv. Metoda, učiteľa Slovanov, v chráme sv. Antona Pustovníka pri Pápežskom Ruskom kolégiu (Russicum) v Ríme. Obrad ustanovenia archimandritu sa uskutočnil počas modlitby Veľkej večierne, ktorá liturgicky uvádza do Piatej pôstnej nedele zasvätenej prepodobnej Márii Egyptskej, vzoru pustovníckeho a asketického života.

Hodnosť archimandritu sa vladyka Cyril rozhodol udeliť so súhlasom preosvieteného vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa. Urobil tak pri príležitosti 10. výročia svojej biskupskej chirotónie - vysviacky, ktorá sa uskutočnila 14. júna 2009, ako znak vďaky a uznania otcovi Jaroslavovi za službu Cirkvi a dôstojnú reprezentáciu jeho miestnej eparchie na poli akademickom a pastoračnom. Toto ocenenie je aj osobným prejavom vďačnosti vladyku Cyrila otcovi Jaroslavovi, ktorý sa po 9 rokoch strávených v Ríme vracia na Slovensko.

Titul archimandrita pochádza z gréckeho slova αρχιμανδρίτης (archimandrítes) a označuje toho, ktorý dohliada na určité stádo, čriedu. Ide o priamy odkaz na evanjeliový obraz dobrého pastiera prenesený do mníšskeho života. Samotný termín sa objavuje koncom 4. storočia v prostredí sýrskych mníšskych spoločenstiev a odtiaľto sa rozširuje do grécky hovoriacich oblastí. V cirkvách byzantskej tradície označuje kňaza, ktorý je zároveň mníchom a predstaveným nejakého významnejšieho monastiera (kláštora) alebo skupiny monastierov. V týchto monastieroch majú archimandriti vyššie postavenie ako igumeni (predstavení). Tento titul sa však udeľuje aj ako vyznamenanie neženatým (celibátnym) kňazom ako znak úcty a vďačnosti za ich službu Cirkvi.

TSKE informoval Marko Durlák

Foto: Adrián Seman


Ďalšie fotografie: https://www.facebook.com/pg/santantonioabateroma/photos/?tab=album&album_id=1269485693232024&__xts__%5B0%5D=68.ARAOTLYJQO5oSrPJoOkteSk4AyZ2-audbaIAd6KMlMZ8qfcgb46vrl_dLGJw260Av6JytszHQw6KTq2jNRE5GYwuf1pqg6Bx_y_Z7kc7ySyQBByf7AFZ4SMaBJtZwYs3MgmPFfPW7E6ccVd_HwKgeFd2OFQxTbxl2uFmLUJXrNxaQw0P9_WvsXnSRGhA0FQ9RLrZ1dEH3JrUon-m9f7vZNiTRDmwe0s0LhUj05Fib-NIQNVJz5sohKK4n5D_gHo--j2orxh2KjfSO3FQw3eYaygBMsC8pXPAncyLL7whBuOT0b-eidnBChJu0GW1GD7f66CwWJ9mOqHl6sXllsrryhwmzaiaoIWV1oAGIQRNMh2Hol0JZo4X37ot10qvRWYg1Bj-bnWbIly9WmXZAw8-faTD4oe5Oa6mhEdIJHY1_oerkS8M3fyYg0xEjn93gLy2ofrpHlHr_qJTXV_6K6BbZw&__tn__=-UCH-R