Spolok sv. Cyrila a Metoda jubiluje

Košice 4. máj (TSKE) Dnes si pripomíname 80. výročie udalosti, keď gréckokatolícki veriaci a priekopníci cyrilo-metodského hnutia založili Jednotu sv. Cyrila a Metoda (JSCM) v Michalovciach. Jednota rozvíjala od svojho vzniku náboženskú, kultúrnu, výchovno-vzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi gréckokatolíkmi na Slovensku a v zahraničí. Zachovávala a zveľaďovala dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, upevňovala náboženské a národné povedomie gréckokatolíkov.
Ustanovujúce valné zhromaždenie JSCM sa konalo 4. mája 1941 v kláštore redemptoristov v Michalovciach. Z približne 100 až 120 účastníkov tvorili väčšinu učitelia, no prišlo aj niekoľko gazdov, mládež, ženy, a tiež sedem kňazov. Za prvého predsedu JSCM bol zvolený Jozef Zorvan-Karpaty (*1882 – †1962), generálny vikár pre slovenských gréckokatolíkov a farár z Klembarku (dnes Klenov), za podpredsedu učiteľ Jozef Erby, za správcu ThDr. Ján Murín, za tajomníka Mikuláš Čollák a za ďalších členov užšieho výboru právnik JUDr. Jozef Pichonský a Štefan Balogh.
Jednota organizovala cyrilo-metodské slávnosti v Michalovciach a Trebišove, vo vlastnej tlačiarni vydávala mesačník Cyril a Metod, kalendáre a modlitebné knižky. Ako kultúrny spolok získala od vlády a župy niekoľko dotácií. V máji roku 1942 začal vychádzať nábožensko-kultúrny časopis Jednota sv. Cyrila a Metoda. V ňom dostali priestor prihovoriť sa k svojim rodákom kňazi, predstavitelia inteligencie, študenti i jednoduchí ľudia. S administratívnou likvidáciou Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950 bol zlikvidovaný aj cyrilo-metodský spolok.
K jeho obnoveniu došlo až po páde totality, keď sa 2. marca 1991 v Michalovciach konalo obnovujúce valné zhromaždenie. Dnešný Spolok sv. Cyrila a Metoda pokračuje v rozvíjaní pôvodnej idey otcov zakladateľov a tak prispieva k nábožensko-kultúrnemu povzneseniu veriacich.
Pri príležitosti 80. výročia založenia a 30. výročia obnovenia Spolku sv. Cyrila a Metoda vyšiel zborník príspevkov s názvom Spolok spája. Objednať si ho možno na e-shope www.byzant.sk v kategórii Iné publikácie.

TSKE informoval Michal Hospodár

Foto: Spolok sv. Cyrila a Metoda