Intronizácia nového gréckokatolíckeho biskupa v rumunskom meste Kluž

Košice 27. apríl (TSKE) Sobota spravodlivého Lazára, ktorá podľa juliánskeho kalendára pripadla na 24. apríla, bola dňom slávnostnej intronizácie rumunského gréckokatolíckeho vladyku Claudia - Luciana Popa za sídelného biskupa eparchie Cluj – Gherla.

Eparchia Cluj - Gherla má dnes sídlo v meste Kluž (celým Cluj – Napoca, historicky Koložvár), kde sa nachádza katedrálny chrám Premenenia Pána. Historické sídlo eparchie však bolo v meste Gherla (historicky Armenopolis), kde eparchia vznikla roku 1853. Tu sa nachádzal aj eparchiálny seminár, v budove ktorého je dnes umiestnené múzeum. V čase vzniku mala eparchia 540 farností v severozápadnom Sedmohradsku, ku ktorým bolo pričlenených 94 farností z Mukačevskej eparchie. Sídlo eparchie bolo premiestnené do mesta Kluž v roku 1930.

Slávnostná liturgia bola slávená na námestí Cipariu v meste Cluj Napoca, aby sa jej v tomto pandemickom čase mohlo zúčastniť čo najviac veriacich a duchovenstva. Na slávnosti bol zástupca nunciatúry z Bukurešti, Mons. Mario Codamo. Obrad intronizácie viedol z poverenia hlavy Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi, Luciana, kardinála Mureşana, vladyka Mihai Cătălin Frăţilă, biskup eparchie sv. Bazila Veľkého z Bukurešti, ktorý prečítal aj pozdravný list kardinála. Vo svojom posolstve kardinál pripomenul návštevu pápeža spred dvoch rokov, kedy blahorečil siedmich mučeníkov rumunskej gréckokatolíckej cirkvi. Jedným z nich bol aj biskup eparchie Gherla a od roku 1969 kardinál in pectore, Juliu Hossu (1885-1970). Do tejto cirkvi mučeníkov prichádza a štafetu preberá i vladyka Claudiu- Lucian.

Svätú liturgiu slávili rumunskí gréckokatolícki a rímskokatolícki biskupi, ako aj metropolita Filip Kočiš, arcibiskup Hajdudorogu a hlava Maďarskej gréckokatolíckej cirkvi. Medzi hosťami bol aj miestny pravoslávny metropolita, zástupcovia kalvínskej i luteránskej cirkvi. Čestnú stráž zabezpečilo rumunské žandárstvo. Príhovory na slávnosti mal aj primátor mesta, pán Emil Boc a Mons. Marius Cerghizan, administrátor eparchie. Na druhý deň, 25. apríla 2021 slávil vladyka Claudiu – Lucian prvú slávnostnú liturgiu vo svojom novom katedrálnom chráme.

Novému vladykovi prajeme v jeho pastoračnom úsilí hojnosť Božích milostí na mnohaja i blahaja lita!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Biserica Română Unită cu Roma, www.eparchiaclujgherla.ro