Gréckokatolícka eparchia KošiceBula o vymenovaní vladyku Milana Chautura, CSsR za košického eparchuVladyka Milan Chautur, CSsR
Benedikt, biskup, sluha sluhov Božích.


Ctihodnému bratovi Milanovi Chauturovi, doterajšiemu košickému apoštolskému exarchovi a titulárnemu biskupovi kresimskému, ustanovenému biskupovi novozaloženej košickej eparchie posielame pozdrav a apoštolské požehnanie. Keďže košickej eparchii pre kresťanov byzantského obradu žijúcich na Slovensku treba ustanoviť pastiera, a to práve v tento deň, keď sme ju v zmysle našej Konštitúcie Qui successimus - Ako nástupcovia založili a podriadili metropolitnému Prešovskému stolcu, vidíme v Tebe, ctihodný brat, toho, ktorý je vhodný na jej riadenie, pretože si ozdobený vyskúšanými darmi, máš skúsenosti z pastierskej služby a až doteraz si chvályhodne vykonával úrad veľkňaza spomenutého apoštolského exarchátu.


Preto po vypočutí nášho ctihodného brata kardinála prefekta kongregácie pre Východné cirkvi zo svojej najvyššej právomoci, Teba uvoľňujeme z puta titulárneho sídla kresimského a menujeme Ťa za biskupa Košickej eparchie so všetkými právomocami a povinnosťami, ktoré sú spojené s takýmto úradom podľa predpisu Kódexu kánonov východných cirkví. Zároveň ukladáme, aby s týmto listom bolo oboznámené duchovenstvo a ľud tejto eparchie. Povzbudzujeme ich, aby Ťa naďalej radi nasledovali a ostali s Tebou užšie spojení. Napokon sa modlíme, ctihodný brat, aby Ti pomáhal Duch Utešiteľ svojím sedmorakým darom. Vďaka jeho podpore naďalej pas spomenutých veriacich so znásobenou silou tak, aby zo dňa na deň čoraz viac rástli vo viere, nádeji a predovšetkým v láske, ktorá je kráľovnou všetkých cností. Kristov pokoj a Jeho svetlo, pod záštitou Panny Márie nech sú stále s Tebou a s týmto Tvojím novým eparchiálnym spoločenstvom, ktoré je nám veľmi drahé.


Dané pri Svätom Petrovi, dňa 30. januára roku Pána dvojtisíceho ôsmeho a v treťom roku nášho pontifikátu.


Benedikt XVI., Veľkňaz pastierov
Brennus Chestle, apoštolský protonotár