Gréckokatolícka eparchia KošiceMetodický deň v Trebišove

    Dňa 28. októbra 2015 sa v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove uskutočnil celoeparchiálny metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach pod odbornou garanciou Eparchiálneho školského úradu.

    Program metodického dňa sa začal archijerijskou svätou liturgiou v chráme Nanebovzatia Panny Márie. Celebroval vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup spolu s Dr. Petrom Oreničom, riaditeľom školského úradu a ostatnými duchovnými otcami a správcami cirkevných škôl. V homílii vladyka Milan objasnil obsah pojmu metodický a naznačil cestu ktorou sa musia uberať kresťanskí pedagógovia hlavne pri výchove mladej generácie. Zároveň zdôraznil potrebu neustáleho vzdelávania pedagógov tak v profesijnom ako aj v duchovnom živote.

    Práca pokračovala v šiestich sekciách podľa samostatných programov.

    V prvej sekcii o. Mgr. Ľ. Petričko, exorcista Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, poukázal na vplyv povier na duchovný život človeka a medziľudské vzťahy, na dušu človeka a účinok modlitby a duchovného života, na prevenciu pred duchovnými problémami.

    Druhá sekcia pracovala pod vedením JUDr. D. Petrička, právnika na Okresnom súde v Košiciach I., ktorý sa venoval aktuálnym trestnoprávnym aspektom mládeže na školách a právnemu vedomiu učiteľov pri riešení problémov.

    Tretia sekcia bola určená pre vedúcich pedagogických zamestnancov so zameraním na využitie myšlienkových máp pre manažérov škôl a pre prípravu projektov a ich aplikáciu pri vedení pracovných porád – lektormi boli Ing. Homoľa a Ing. Body.

    Ako vplývajú nové poznatky pri liečbe smrteľných chorôb na vieru vedca v 21. storočí, kde sú ich hranice – to bola zaujímavá téma v piatej sekcii pod vedením pracovníka Ústavu farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach RNDr. A. Mirossaya, PhD.

    Kto mal chuť hýbať sa, získať základné informácie o správnej životospráve, ten sa prihlásil na posilňovanie cvičenia s balančnými pomôckami a náčiním. Niektorí sa prvýkrát stretli s overbalom, therabandom a slideboardom. Práve Mgr. M. Chautur pritiahol témou Zdravý životný štýl do sekcie č. 5.

    Na silu médií v dnešnej dobe a mnohé príklady manipulácie s nimi, spôsoby ich odhalenia v spravodajskom žánri poukázal vo svojej prednáške doc. ThDr. M. Hospodár PhD. v poslednej sekcii.

    Po diskusiách v jednotlivých sekciách sme záverom konštatovali, že aj takéto akcie prispievajú k zvyšovaniu nášho pedagogického majstrovstva a pomáhajú v ďalšom profesionálnom raste.

autor: o. Peter Orenič
dátum: 03.11.2015


Foto: Peter Lazár

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka