Gréckokatolícka eparchia KošicePríď Duchu Svätý... ekumenická bohoslužba za akademickú obec

    Začiatok akademického roka je neodmysliteľne spojený s pozvaním Ekumenického spoločenstva v meste Košice na spoločnú bohoslužbu vďaky a prosby. Tohto roku sa na Veni Sancte zišli predstavitelia cirkví a náboženských spoločností v Košiciach, predstavitelia akademickej obce a mesta Košice spolu veriacimi v chráme Evanjelickej cirkvi a.v. na Mlynskej ulici, 13.10.2015

    Vladyka Milan Chautur CSsR sa prihovoril prítomným, vychádzajúc zo slov knihy Prísloví (4,1-15), povzbudzujúc všetkých „hľadať múdrosť, ktorá je darom zhora“. Dnes sa preferuje šikovnosť v dosiahnutí vlastných cieľov, postavenia či titulov mnohokrát zvláštnym spôsobom. Stačí vedieť „ako na to“. Vladyka postavil do kontrastu Božie slovo, ktoré hovorí o múdrosti, a “šikovnosť“ dnešných dní. Ale šikovnosť ešte nie je múdrosť. Múdrosť a rozumnosť spočíva v uvedomení si postavenia človeka. Sme stvorení, aby sme si podmanili zem. Aby sme objavovali zákonitosti vpísané do prírody a z toho vychádzajúc tvorili. Je preto nesmierne dôležité prosiť o svetlo, o rozumnosť a múdrosť, aby sme neprepadli intelektuálnej pýche a nepostavili sa na miesto Stvoriteľa, mysliac si, že hlasovaním alebo politickým tlakom môžeme meniť zákonitosti prírody, biológie a medziľudských vzťahov. Stále platí Sokratova výzva k pokore: Viem, že nič neviem. Ale som na tom lepšie ako mnohí, ktorí ani toto nevedia. Preto cesta dopredu je svetlo, ktoré prichádza zhora, osvecuje náš intelekt a vedie nás cestou objavovania. Ukazuje nám, že nielen vedomosti ale aj osobný príklad, životný štýl je to, čo najviac formuje. Ukazuje, že múdrosť vekov – skúsenosť predchádzajúcich generácií, je bohatou studnicou inšpirácie.

    Prítomní spoločne vyznali vieru a svoje vďaky a prosby vložili do modlitby, ktorú nám zanechal sám Ježiš – Otče náš.

    Čítanie z Ekumenickej bohoslužby:

    1 Počujte, deti, nabádanie otcovo a pozorujte, aby ste sa naučili rozumnosť. 2 Lebo vám dávam dobré ponaučenie: Neopúšťajte moju náuku! 3 Lebo kým som bol (ešte ako) dieťa u otca, útly jedináčik pod dozorom matkiným, 4 poučoval ma a vravel mi: „Nech sa ti srdce pridržiava mojich slov! Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. 5 Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť! Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst! 6 Neopúšťaj ju, tak ťa bude chrániť, obľubuj si ju, tak ťa bude strážiť. 7 Začiatok múdrosti: Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť! 8 Vyzdvihuj ju, a zvýši tvoju vážnosť, dopomôže ti ku cti, ak ju privinieš. 9 Ovinie ti hlavu nádherným vencom (a) obdarí ťa zdobnou korunou.“ 10 Počúvaj, syn môj, a prijmi moje výroky a rozmnožia sa ti roky života! 11 Ja ti ukážem cestu múdrosti a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti. 12 Keď pôjdeš (po nich), nebude tvoj krok stiesnený, a keď (nimi) pobežíš, nebudeš sa potkýnať. 13 Priviň sa (pevne) k náuke a nepusť ju, nerozlúč sa s ňou, bo ona ti (je) životom. 14 Nevstupuj na chodník bezbožných a nevykračuj cestou zlostníkov! 15 Varuj sa jej (a) neprechádzaj ňou! Vyhni sa jej a obíď (ju)! (Prís 4,1-15)

autor: Róbert Jáger
dátum: 15.10.2015

Foto: Eugen Bernáth

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka