Gréckokatolícka eparchia KošiceRozlúčka so vzácnym kňazom

    V pondelok 30. 3. 3015 sa v košickej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky konala rozlúčka s o. Michalom Vasiľom, gréckokatolíckym kňazom a otcom arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne.

    Pohrebné obrady za účasti hojného počtu veriacich, ktorých súčasť tvorili veriaci z farnosti Zdoba-Sady nad Torysou, kde o. Michal Vasiľ pôsobil ako miestny farár celkom 21 rokov. S vďačným srdcom sa modlili sv. ruženec za svojho kňaza pred pohrebnými obradmi.

    Samotné obrady za účasti hajdudoržského arcibiskupa a metropolitu Filipa Kočiša, tiež košického arcibiskupa a metropolitu Bernarda Bobera a viacerých biskupov z Maďarska, Poľska i Slovenska viedol syn zosnulého kňaza arcibiskup Cyril Vasiľ.

    V homílii sa prítomným prihovoril vladyka Milan Chautur, CSsR košický eparchiálny biskup. Všetkým pripomenul všeobecnú ľudskú skúsenosť z rozličných typov lúčenia, ktoré zažil aj nebohý kňaz o. Michal Vasiľ, ktorý sa musel rozlúčiť s formáciou v kňazskom seminári počas rokov totality a likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi a tiež s dvomi farnosťami, kde počas pastorácie pôsobil.

    Ako paralelu použil slová Ježišovej rozlúčky s apoštolmi pres svojim umučením: „Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť.“ Jn 16,20

    Aj sám Božský Spasiteľ zažil krátky a bolestný prechod do radosti večného života, ktorý posilňovala nádej, že tam už rozlúčka nehrozí. Aj keď, podľa slov vladyku Milana, sa so zosnulým kňazom lúčime s bôľom v srdci a smútkom, no robíme to s pevnou nádejou, že náš smútok viera vo večný život premení na radosť, ktorú nám nik nevezme.

    Na konci pohrebných bohoslužieb boli prečítané kondolenčné listy zo Štátneho sekretariátu vo Vatikáne, ktorý tlmočil prejavy sústrasti a kresťanskej nádeje od Svätého Otca Františka a tiež všetkých pracovníkov sekretariátu. Svoju osobnú spoluúčasť vyjadril i arcibiskup a metropolita František Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska tak vo svojom mene ako i v mene všetkých katolíckych biskupov Slovenska a pozostalých uistil o modlitbách za večné šťastie v Božom náručí za zosnulého kňaza Michala Vasiľa.

    V popoludňajších hodinách boli telesné pozostatky uložené v rodinnom hrobe na miestnom cintoríne v Nižnom Čaji. Modlitbu panychídy viedol vladyka MIlna Lach SJ, pomocný prešovský biskup.

    Česť jeho pamiatke. Nech dobrotivý Boh mu v blaženom zosnutí daruje večnú pamiatku.

autor: PhDr. Marko Rozkoš, PhD.
dátum: 30.03.2015

Rozlúčka so vzácnym kňazom

Rozlúčka so vzácnym kňazom

Foto: autor


Prikladáme nekrológ:

    Michal Vasiľ sa narodil 12. septembra1926 vo Vechci (okres Vranov nad Topľou). Po získaní základného vzdelania absolvoval Učiteľskú akadémiu v Michalovciach, ktorú ukončil v roku 1945. Dva roky pôsobil v učiteľskej praxi.

    Po počutí hlasu Božieho volania ku kňazskému stavu sa v roku 1947 prihlásil na Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu v Prešove. Tu ho do duchovného stavu postrihol blahoslavený vladyka Pavol Peter Gojdič. V 3. ročníku štúdia ho zastihol smutne známy rok 1950 a udalosti násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu. Bol prenasledovaný a internovaný vo vyšetrovacej väzbe v Prešove a krátko väznený v Hlohovci. Na povolávací rozkaz nastúpil do vojenskej služby PTP (pomocných technických práporov) v bani v Karvinej, Plzni a na iných miestach, kde strávil pri rôznych manuálnych prácach tri roky. Bola to vysoká škola života a svedectva vernosti Katolíckej cirkvi. Po prepustení z PTP sa zamestnal v podniku Drevona Vranov, kde pracoval ako účtovník od roku 1954. V roku 1958 sa oženil s Máriou rod. Lackovou. Pán im požehnal v manželstve dvoch synov.

    Po obnovení našej cirkvi si diaľkovo dokončil štúdiá na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte (CMBF) v Bratislave.

    Kňazskú vysviacku prijal 11. mája 1969 z rúk blaženého biskupa ThDr. Vasiľa Hopku v Prešove. Bola to prvá verejná vysviacka gréckokatolíckych kňazov po vyše 18 rokoch.

    Nasledujúcich sedem rokov pôsobil ako administrátor farnosti Vernár. Boli to náročné časy, keď bolo treba za veriacimi cestovať, nemal ani kde bývať a bola potreba oživiť a stabilizovať riadny farský život gréckokatolíkov.

    V roku 1976 bol vymenovaný za administrátora farnosti Zdoba – Sady nad Torysou, kde pôsobil 21 rokov až do odchodu na zaslúžený odpočinok. Tu zažil dvojnásobnú radosť z kňazských primícií svojich synov, z ktorých mladší sa stal neskôr biskupom. Po skončení aktívnej pastoračnej služby sa usadil v Nižnom Čaji, kde nakoľko mohol, ešte kňazsky vypomáhal. Tu odprevadil na večnosť svoju manželku a ďalších príbuzných.

    Otec Michal Vasiľ bol tichý, pracovitý a pokojamilovný kňaz. Vyžarovala z neho zdravá kňazská nábožnosť. V pastoračnej službe sa snažil vychádzať dobre so všetkými ľuďmi. S ním odchádza jeden z posledných svedkov udalostí 50-tych rokov. Sám o tom vydal svedectvo pri výrobe dokumentárneho filmu Vzkriesenie. Posledných šesť rokov striedal svoj pobyt medzi farou syna Michala a rímskym bytom syna Cyrila. Svoju dušu odovzdal Stvoriteľovi v piatok 27. marca 2015 v dopoludňajších hodinách na fare v Červenej Vode v 89. roku života a v 45. roku kňazstva. Veríme, že najvyšší Pán zhliadol na jeho životnú krížovú cestu a voviedol ho v tomto milostivom čase do blaženého života.


© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka