Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť JovsaKošice, 21. september (TS KE) Na sviatok Povýšenia sv. Kríža 14. septembra farnosť Jovsa privítala košického eparchu vladyku Milana Chautura CSsR. Program jeho návštevy začal v areáli Základnej školy, kde ho privítala riaditeľka Katarína Kereštanová, miestny duchovný otec Michal Šandor, učiteľský zbor i žiaci školy.

Ďalším bodom programu bola spoločná beseda o sv. Cyrilovi a Metodovi, nakoľko práve v tomto období hosťovala v miestnom farskom chráme ikona svätcov s relikviou sv. Cyrila. Žiaci si na úvod pozreli zaujímavú prezentáciu o živote vierozvestcov. Nasledovala diskusia, ktorá sa týkala cyrilo-metodskej tradície, ale aj osobného života vladyku Milana. Žiaci sa dokonca spolu s vladykom pomodlili modlitbu Otče náš v staroslovienčine. V závere stretnutia vladyka požehnal žiakov na začiatok školského roka a po chutnom obede nasledoval spoločný futbal.

autor: Erika Šimková
dátum: 21.09.2017


Foto: Zuzana Mišová a Tatiana Kereštanová