Gréckokatolícka eparchia Košice


CIRKEVNÉ ŠKOLY KOŠICKEJ EPARCHIE ZAHÁJILI NOVÝ ŠKOLSKÝ ROKKošice, 05. september (TS KE) Základné i stredné cirkevné školy, ktorých zriaďovateľom je Košická eparchia, 04. septembra zahájili nový školský rok slávnostnými svätými liturgiami.

Žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja, Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa a Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove vstúpili do nového školského roka slávením archijerejskej svätej liturgie v areáli farského gréckokatolíckeho Chrámu zosnutia Presvätej Bohorodičky. Za účasti riaditeľa Školského úradu Košickej eparchie otca Petra Oreniča, trebišovského protopresbytera otca Dušana Semana, duchovných správcov spomínaných cirkevných škôl či ďalších kňazov liturgii predsedal košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR. Pozvanie na slávnosť prijal aj primátor mesta Trebišov Marek Čižmár. Vladyka v homílii povzbudil žiakov do nového školského roka a zároveň ich v duchu podobenstva o rozsievačovi vyzval, aby sa ich srdce nepodobalo skale, okraju cesty, ani nezarástlo tŕním, aby takto neudusili to, čo bude počas školského roka zasievané cez ich učiteľov, ale aby ich srdce bolo otvorené a pozorné a podobalo sa takto dobrej pôde, ktorá vo svojom čase prinesie mnohonásobnú úrodu.
Silu daného dňa umocňovala aj skutočnosť, že vladyka Milan oslavoval svoje životné jubileum. V závere slávnosti v mene všetkých prítomných otec Peter Orenič odovzdal vladykovi kyticu, ktorá symbolizovala duchovnú kyticu modlitieb veriacich celej eparchie. Vladykovi v mene facebookovej rodiny zablahoželal a pamätný list odovzdal otec Štefan Keruľ-Kmec, farár farnosti Kuzmice a predseda Pastoračnej komisie Košickej eparchie. Nasledoval spoločný obed v reštaurácii Mladosť a tradičný futbalový zápas s vladykom Milanom.

Vo farskom Chráme bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku na sídlisku Ťahanovce v Košiciach sa k žiakom a zamestnancom Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach pri božskej liturgii prihovoril otec Marko Rozkoš, riaditeľ eparchiálneho úradu. Poukázal na pomoc Pána Ježiša i Panny Márie v situáciách strachu. Po skončení liturgie poďakoval duchovný správca školy otec Marek Horňák kazateľovi i miestnemu správcovi farnosti otcovi Martinovi Mikulovi. V záverečnom mnoholitstviji všetci prítomní spoločne vyprosovali požehnanie nielen žiakom a učiteľom, ale aj vladykovi Milanovi Chauturovi.

V Katedrálnom chráme narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach sa v modlitbe za múdrosť, silu i pokoj spojili študenti a zamestnanci Katolíckej strednej pedagogickej školy v Košiciach. Svätú liturgiu slávil otec Ján Ducár, riaditeľ Katechetického úradu Košickej eparchie, spolu s kňazmi pôsobiacimi na škole: otcom Marekom Jeníkom, riaditeľom školy a otcom Martinom Matim, duchovným správcom. Pre všetkých prítomných v homílii znova zaznela Ježišova výzva: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Slávnostnú atmosféru umocňovali svojimi piesňami členky školského zboru pod vedením Nory Hentšelovej a Denisy Kuncovej.

Žiaci a pedagógovia Cirkevnej základnej školy Svätej Rodiny v Sečovciach slávili svätú liturgiu vo farskom chráme sv. Cyrila a Metoda. Hlavným celebrantom a kazateľom bol otec Stanislav Zimovčák, predseda majetkovej komisie košickej eparchie. Koncelebrovali duchovný správca školy otec Stanislav Činčár a ďalší kňazi z okolitých farností.
Otec Stanislav vo svojej homílii upozornil na potrebu a dôležitosť modlitby, prostredníctvom ktorej človek dokáže poznať a plniť Božiu vôľu. Po skončení svätej liturgie program slávnostného otvorenia školského roka pokračoval v priestoroch školy.

TS KE informovali Peter Lazár, Milan Diheneščík, Marek Horňák, Marek Jeník a Ľudmila Šándorová
Foto: Peter Lazár, fotoarchív CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Michaela Benediková, Ľubomír Dežerický

autor: TS KE
dátum: 06.09.2017