Gréckokatolícka eparchia Košice


KŇAZSKÝ ZBOR KOŠICKEJ EPARCHIE VENOVAL VLADYKOVI MILANOVI CHAUTUROVI K 60-TYM NARODENÍNAM DUCHOVNÝ DARKošice, 04. september (TS KE) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, sa 04. júla dožíva 60 rokov života. Pri tejto príležitosti mu Kňazský zbor Košickej eparchie venoval duchovný dar v podobe modlitby večierne v predvečer jeho narodenín – 03. septembra. Zbor viedol spev večierne, na ktorej sa vladyka osobne zúčastnil, pričom stále časti modlitieb boli spievané viachlasne, niektoré v cirkevnej slovančine.
Ako v gratulácii v závere večierne vyjadril jeromonach otec Pimen Pavol Medviď, farár farnosti Hačava, túžbou prítomných kňazov bolo, aby bdeli so svojím eparchom podobne, ako prosí o bdenie Ježiš svojich apoštolov, a zároveň aby poďakovali Bohu za svojho dobrého pastiera. Vladyka Milan vyjadril vďačnosť za túto modlitbu, pričom poukázal práve na to, že človek k šťastiu nepotrebuje dary vo forme oblečenia, športových pomôcok či jedla, ale jedine mať v srdci Boha a cítiť modlitbu svojich blízkych.
Ku gratuláciám sa pripájajú veriaci Košickej eparchie do jednohlasného: Mnohaja i blahaja lita!

Kňazský zbor gréckokatolíckej Košickej eparchie vznikol na jeseň 2007 z iniciatívy kňazov a v súčasnosti má 9 členov. Jednotiacou črtou zboru je láska k cirkvi, byzantskej duchovnosti a spevu. Vznikol s úmyslom upevňovať kňazské spoločenstvo a prispievať k rozvoju duchovného života. Zbor sa prezentoval na viacerých podujatiach v rámci Slovenska, organizovaných tak cirkvou, ako aj miestnymi samosprávami viacerých regiónov. V roku 2016 sa zbor prvý krát predstavil aj v zahraničí a to v poľskom Bialystoku na jubilejnom 35. ročníku Medzinárodného festivalu Hajnowskie dni muziky cerkiewnej, kde v kategórii amatérske farské spevácke zbory získal 3. miesto.
Repertoár tvoria zväčša štvorhlasné chórové skladby rôznych autorov z prostredia kresťanského východu. Charakter zboru v jeho počiatkoch formoval absolvent konzervatória a dirigent činohry Štátneho divadla v Košiciach Šimon Marinčák, v práci ktorého v súčasnosti pokračuje zanietený kňaz Daniel Porubec.

Vladyka Milan Chautur sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Počas stredoškolského štúdiá v roku 1974 zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov).
Kňazskú vysviacku prijal z rúk križevackého eparchu Dr. Joachima Segediho dňa 14. júna 1981 v Prešove. Dňa 1. júla 1990 bol zvolený za viceprovinciála kongregácie redemptoristov so sídlom v Michalovciach. O dva roky na to ho 11. januára 1992 Svätý Otec Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa kresimenského a pomocného prešovského biskupa. Biskupskú chirotóniu (vysviacku) prijal 29. februára 1992. Dňa 21. februára 1997 bol Mons. Milan Chautur Svätým Otcom Jánom Pavlom II. menovaný za apoštolského exarchu pre novovytvorený apoštolský exarchát katolíkov byzanského obradu v Košiciach. Po jedenástich rokoch od vyhlásenia Košického apoštolského exarchátu 18. februára 2008 bol exarchát povýšený na eparchiu. Za účasti Jeho Eminencie Kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné cirkví bol vladyka Milan Chautur uvedený do úradu prvého košického eparchu.
V rámci Konferencie biskupov Slovenska vedie vladyka Milan Chautur Radu pre rodinu a mládež.

Video: Peter Hric

autor: TS KE
dátum: 04.09.2017


Foto: Dávid Kováč