Gréckokatolícka eparchia Košice


Na kňazskom dni Košickej eparchie sa rozoberali súčasné spoločensko – politické problémyKošice, 06. jún (TSKE) V utorok 06. júna sa na košickom parchiálnom úrade uskutočnil kňazský formačný deň Košickej eparchie, ktorého súčasťou bolo aj dobrovoľné darovanie krvi. Program začal liturgickou modlitbou Tretieho času, ktorú viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ale kňazi a pracovníci úradu mohli už od rána darovať svoju krv v suteréne úradu, kde sídlila mobilná jednotka Národnej transfúznej stanice.

Ústrednou témou kňazského dňa bola „Kresťan a politika“. Ako vladyka Milan objasnil hneď v úvode, kresťan a predovšetkým kňaz by mal byť zorientovaný v súčasnej spoločnosti a v aktuálnych problémoch dnešného sveta, aby na ne vedel adekvátne odpovedať. Program predstavil a moderoval o. Marko Rozkoš, riaditeľ eparchiálneho úradu.

Prvú prednášku s názvom „Hodnotový a ideologický kontext súčasnej spoločnosti“ predstavil Alexander Onufrák, vyučujúci na katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Objasnil vznik ideológií i stret rozličných ideológií v dnešnom svete.

Ideologická téma pokračovala v prednáške „Nárast a prejavy krajnej pravice – extremizmus“, v ktorej Onufrák poukázal na vznik, okolnosti a dôvody rastu extremistických smerov v dnešnej spoločnosti. Napoludnie sa prítomní spoločne s vladykom pomodlili mariánsku modlitbu a program pokračoval treťou prednáškou o. Martina Mráza, vysokoškolského duchovného správcu. V nej priblížil slová pápeža Pia XI., ktoré adresoval svetu v medzivojnovom období vo svojej encyklike Mit brennender sorge – S úzkostlivou starostlivosťou.

Kňazský deň sa ukončil diskusiou, pastoračnými usmerneniami a požehnaním eparchu.

autor: TSKE
dátum: 06.06.2017


Foto: TSKE