Gréckokatolícka eparchia Košice


Počas košickej eparchiálnej odpustovej slávnosti v Bazilike minor v Michalovciach udelil vladyka Milan Chautur kňazské svätenia dvom diakonomKošice, 05. jún (TSKE) Počas víkendových dní 03.-04. júna slávila Košická eparchia odpustovú slávnosť Pätdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach. Veľkoleposť slávnosti umocnila aj skutočnosť, že diakoni, Peter Babinčák a Juraj Moščák, prijali kňazské svätenia z rúk vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

V sobotu, hneď v úvode slávnosti vladyka Milan vykonal posviacku obnovenej kaplnky vo vedľajšom kláštornom dome Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Posvätil prestol – oltár a tiež ikonostas. Pri pomazávaní prestola asistovali aj o. Metod M. Lukačík CSsR, o. Milan Záleha CSsR a o. Jaroslav Štelbaský CSsR. Nasledovalo posvätenie bohostánku a nového ikonostasu so všetkými radmi ikon. Na konci posviacky vladyka Milan poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o obnovenie kaplnky.

Program v Bazilike pokračoval modlitbou posvätného ruženca a veľkou večierňou s lítiou. Keďže odpustová slávnosť bola spojená s fatimskou sobotou, nasledovala krátka prednáška. Vrcholom večera bola archijerejská sv. liturgia, ktorej rádiový prenos si mohli vypočuť aj poslucháči rádia Lumen. Počas sv. liturgie prijal poddiakon Juraj Moščák diakonskú vysviacku z rúk vladyku Milana. V homílii biskup podotkol, že v diakonskej a kňazskej službe nejde o to zaskvieť sa pred ľuďmi alebo ukázať sa, aký som výrečný, ale osláviť Boha svojou službou. Odpustový program sobotného dňa sa zakončil modlitbou Akatistu požehnania rodín.

Slávnosť pokračovala v nedeľu ráno liturgickou modlitbou utierne sviatku a sv. liturgiou, ktorej predsedal o. Jozef Troja CSsR. Nasledoval Akatist k Svätému Duchu. Počas slávnostnej archijerejskej svätej liturgie, vladyka Milan Chautur udelil kňazské svätenie diakonom Petrovi Babinčákovi a Jurajovi Moščákovi.

Vladyka pri homílii upozornil, že človek vo svojich túžbach túži po niečom nekonečnom a tým nepriamo túži po duchovných veciach. Ale pri tom sa musí v živote zastaviť, preto aj Ježiš hovoril apoštolom, aby aktívne na modlitbe očakávali príchod Sv. Ducha. Otcom diakonom vladyka pripomenul, že kňazi sú povolaní ku sláveniu nadčasovej obety a ku pozývaniu ľudí ku večnosti.

Po udelení novokňazského požehnania svätencov sa slávnostná svätá liturgia zakončila slávnostným sprievodom okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií.

autor: Maroš Dupnák
dátum: 05.06.2017
Foto: Maroš Dupnák, Peter Hric, Dávid Kováč