Gréckokatolícka eparchia Košice


Odpustová slávnosť blahoslaveného Metoda Dominika Trčku v MichalovciachKošice, 01. september (TSKE) V dňoch 27.-28. augusta 2016 sa v bazilike minor v Michalovciach konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. Program sa začal spoločným prechodom rehoľníkov a veriacich bránou milosrdenstva, nasledovala veľká večiereň, moleben k blahoslavenému s čítaním poďakovaní a prosieb o príhovor blahoslaveného Metoda.

Slávnostnú archijerejskú liturgiu slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý vo svojej homílii prítomným pripomenul potrebu autorít pre súčasnú dobu. Medzi významnými hosťami v presbytériu boli poľskí redemptoristi o. Stanisław Bafia CSsR, profesor filozofie, a o. Marian Brudzisz CSsR, profesor histórie a nedávny laureát akademickej ceny Katolíckej univerzity v Lubline za celoživotné dielo. Pri liturgickom oltári sa modlil aj osobný tajomník košického eparchu a tlačový hovorca Košickej eparchie o. Róbert Jáger. Pozvanie prijali aj bratia saleziáni pracujúci v Michalovciach, rehoľné sestry baziliánky zo Sečoviec a mnohí iní pútnici z radov kňazov a veriacich.

V nedeľu po rannej utierni na svätej liturgii bol hlavným kazateľom páter Martin Huk CSsR, predstavený komunity redemptoristov pri pútnickom mieste v Gaboltove. Slávnostnú odpustovú svätú liturgiu slávil kancelár Košickej eparchie o. Marko Rozkoš, a kazateľom bol už spomínaný zaslúžilý profesor filozofie o. Stanisław Bafia. Spoločenstvo hostí vytvorili aj sestry marianky, saleziánky, baziliánky a služobnice pracujúce v Michalovciach a v okolí.

Popoludnie patrilo zvlášť mladým rodinám s deťmi v kláštornej záhrade, kde popri detských atrakciách a siedmich stanovištiach s úlohou oboznámiť sa so siedmymi skutkami milosrdenstva, sa varil guľáš a čapovala kofola. Rodinná atmosféra pri liturgických obradoch ako aj pri osobných rozhovoroch v nedeľnom popoludní zbližovala ľudí medzi sebou navzájom a predovšetkým privádzala k Nebeskému Otcovi.

autor: Miroslav Bujdoš CSsR
dátum: 01.09.2016
Foto: Maroš Dupnák CSsR

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka