Gréckokatolícka eparchia Košice


Rozhovor s vladykom Milanom Chauturom o Svetových dňoch mládežeAj vladyka Milan Chautur prichádza na Svetové dni mládeže, aby svojou účasťou a sobotným príhovorom povzbudil mladých a ako ich otec, ktorý dbá o svoje deti, ich sprevádzal aj na tejto ceste. Spýtali sme sa ho na jeho názor ohľadne Svetových dní mládeže.

Čo môže mladý človek od Svetových dní mládeže očakávať?

Ako predseda Rady pre mládež pri KBS som pätnásť rokov sprevádzal mládých Slovenska na rôzne miesta Svetových dní mládeže. Teda päťkrát, s rozličným počtom mladých, som sa zúčastnil na katechézach i stretnutiach so Svätým otcom. Každé stretnutie bolo iné. Pravdaže, vyplývalo to aj z rozličnosti osobností pápežov. Svätý Ján PavoI II. bol bezprostredným priateľom obrovskej masy mladých a vedel veľmi spontánne reagovať na podnety z davu. Benedikt XVI. bol pápežom, ktorý stišoval mládež a viedol ju k hĺbavosti v modlitbe. Pri slúžení sv. omše neraz prosil o posvätné ticho bez aplauzu. A terajší pápež František je spontánnym človekom, ktorý, s jednoduchosťou jemu vlastnou, pozýva ľudí ku Kristovi. Tieto osobnosti so svojimi príhovormi ovplyvnili jednotlivé stretnutia.

Avšak treba povedať, že už samotné stretnutie mladých zo všetkých kontinentov je obrovskou devízou, ktorá v sebe obsahuje bohatstvo rozličných prejavov, tradícií a kultúr. A tak to, čo v mladých najviac zarezonovalo a na čo neraz spomínali, boli postrehy správania mladých ľudí, ich viera a spôsob, akým ju prezentovali. Bohatstvom, ktoré mohli mladí načerpať, bolo i množstvo myšlienok, ktoré odzneli pri spoločných katechézach a prácach v skupinách. A nedá sa zabudnúť i na bohatstvo programu, ktorý prebiehal na uliciach miest, kde sa táto mládež stretávala. To všetko vytvorilo zo Svetových dní mládeže jedinečnú udalosť svetového charakteru, ktorá nemá obdobu ani v civilnom svete, lebo rozličné koncerty, festivaly i svetové športové podujatia, majú síce svoju atmosféru, ale nemajú tú hĺbku myšlienky, ktorou sa tematicky spája mládež celého sveta pri tomto jedinečnom podujatí.

Pred čím by ste účastníkov Svetových dní mládeže vystríhali?

Azda by som mladých varoval pred moderným trendom, kedy mladí nekriticky prijímajú spôsob vonkajšieho prejavu. Je dôležité, aby sa našlo viac priestoru pre stíšenie, osobnú modlitbu a prehĺbenie počutých myšlienok. Inak povedané, „menej tanca a muziky“ viac modlitby a vážnosti. A hovorím to z toho dôvodu, že bolo by škoda, keby takéto jedinečné stretnutie, ktoré sa koná iba raz za 3 roky, malo prebehnúť len na úrovni emócií a vonkajšieho zážitku, bez hlbokého vnútorného dotyku, ktorý by natrvalo poznačil mladých ľudí, ktorí toľkú námahu, energiu i financie vložili do toho, aby mohli byť niekde i na tisíce kilometrov vzdialenom stretnutí.

Čo by malo toto stretnutie mladých priniesť do ich ďalšieho života?

Vychádzajúc z témy, ktorú určuje Svätý otec, mladý človek, ktorý sa zúčastní takýchto stretnutí, by v myšlienkach tejto témy mal pokračovať v praktickom živote. Veď, ak Svätý otec vyberie citát zo Svätého písma, vníma to, čo vo svete najviac chýba. Napríklad, teraz sme svedkami nenávisti, neodpustenia, hnevu a zloby. Toto všetko sa prejavuje v zabíjaní, v teroristických aktivitách, v neľudskom prístupe k človekovi a v hľadaní si iba materiálnych výhod. Otepliť atmosféru vzťahov môže len milosrdná láska, na ktorú upozorňuje Svätý otec blahoslavenstvom: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5,7). A takto by sme mohli vidieť aj každé z doterajších svetových dní mládeže. Je isté, že Svätý otec nevyberá náhodne, lež aktuálne to, nad čím sa musíme hlbšie zamyslieť a vážnejšie vložiť do svojho správania. Ak by sme takto pochopili svetové dni mládeže, potom jeden a pol milióna mladých ľudí, ktorí sú v Krakove, donesie do svojho prostredia závan vetra, ktorý je o niečo hrejivejší ako bežný chlad ľudských sŕdc. Ak sa to prejaví na úrovni rodinnej či farskej alebo dokonca na eparchiálnej (diecéznej), potom tieto svetové dni mládeže môžu mať veľa pozitívnych dôsledkov v bežnom živote človeka.

Za rozhovor ďakuje Jaroslav Girovský (TSKE)

dátum: 29.07.2016

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka