Gréckokatolícka eparchia KošiceAktuality

Animátorská škola na cirkevnej škole v Trebišove

Animátorská škola na cirkevnej škole v Trebišove

Celkovo v poradí už siedma animátorská škola sa za účasti budúcich gréckokatolíckych animátorov a ich vedúcich uskutočnila na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. Predĺžený víkend sme začali spoločnou sv. liturgiou, po ktorej nasledovala večera.

V Michalovciach slávili starobylú liturgiu

V Michalovciach slávili starobylú liturgiu

(Michalovce, 23.10.2015) V piatok večer vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, za veľkej účasti veriacich slávil starobylú liturgiu svätého apoštola Jakuba v Bazilike minor v Michalovciach. Vzhľadom na zvláštnosť tejto svätej liturgie spev viedol kňazský zbor sv. Jakuba.

Homília vladyku Milana Chautura, Belža, 18.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Belža, 18.10.2015

Kňazský formačný deň Gréckokatolíckej eparchie Košice

Kňazský formačný deň Gréckokatolíckej eparchie Košice

Gréckokatolícki kňazi Košickej eparchie sa zišli na kňazskom dni v Košiciach. Formačný program začal modlitbou Tretieho času, ktorú viedol vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup. Následne sa prihovoril prítomným kňazom a oznámil vymenovanie pastoračnej komisie, ktorú budú tvoriť predsedovia ostatných komisií.

Študenti z USA na misii v centre DORKA

V dňoch 11.-17. októbra 2015 sa sociálne centrum DORKA v Košiciach rozrástlo o štyroch nových dobrovoľníkov, študentov Franciscan University zo Steubenville (Ohio, USA), ktorí študujú jeden semester na európskom kampuse v Gamingu v Rakúsku. DORKA je sociálne zariadenie, ktoré poskytuje strechu rodinám, najmä osamelým matkám s deťmi, odchovancom detských domovov v Domove na pol ceste a deťom v Krízovom stredisku.

Výročie posviacky chrámu v Belži

Výročie posviacky chrámu v Belži

(Belža, 18. október 2015) V nedeľu si Gréckokatolícki veriaci pripomenuli 70-teho výročia posvätenia Chrámu Nanebovstúpenia Pána v Belži pri Košiciach gréckokatolíckym biskupom Pavlom Petrom Gojdičom OSBM. Pri tejto príležitosti slávil v tomto chráme archijerejskú svätú liturgiu košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR. V úvode slávnosti bola prinesená do chrámu relikvia blahoslaveného biskupa Pavla Petra a následne umiestnená do ikony svätca na uctievanie veriacimi farnosti.

Posviacka školskej kaplnky v Trebišove

Posviacka školskej kaplnky v Trebišove

Na gréckokatolíckej cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove sa 15. októbra 2015 uskutočnila slávnosť posviacky školskej kaplnky a priestorov školy. Košický eparcha, vladyka Milan Chautur, CSsR za účasti riaditeľa eparchiálneho školského úradu Petra Oreniča, kňazov, riaditeľov škôl, pedagógov, zamestnancov a žiakov školy na začiatku archijerejskej sv. liturgie posvätil kaplnku a liturgické predmety.

Homília vladyku Milana Chautura, Prešov, 14.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Prešov, 14.10.2015

Vladyka Milan sa stretol s bohoslovcami

Vladyka Milan sa stretol s bohoslovcami

(Prešov, 14.10.2015) V stredu navštívil spoločenstvo gréckokatolíckych seminaristov v Prešove košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR. V popoludňajších hodinách sa vladyka zúčastnil na futbalovom zápase s výberom seminára. Nasledovalo slávenie Božskej liturgie, kde vladyka povzbudil seminaristov svojím príhovorom. Po tom, čo sa všetci posilnili i pri spoločnej večeri, nasledovala beseda na tému: Začlenenie kňazských rodín do života farnosti.

Homília vladyku Milana Chautura, Michalovce, 11.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Michalovce, 11.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Sobrance, 9.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Sobrance, 9.10.2015

Príď Duchu Svätý... ekumenická bohoslužba za akademickú obec

Príď Duchu Svätý... ekumenická bohoslužba za akademickú obec

Začiatok akademického roka je neodmysliteľne spojený s pozvaním Ekumenického spoločenstva v meste Košice na spoločnú bohoslužbu vďaky a prosby. Tohto roku sa na Veni Sancte zišli predstavitelia cirkví a náboženských spoločností v Košiciach, predstavitelia akademickej obce a mesta Košice spolu veriacimi v chráme Evanjelickej cirkvi a.v. na Mlynskej ulici, 13.10.2015

Gréckokatolíci zo Slovenska prišli podporiť začiatok synody o rodine

Gréckokatolíci zo Slovenska prišli podporiť začiatok synody o rodine

Skupina gréckokatolíckych pútnikov Košickej eparchie, prevažne z farností mesta Košice a z farnosti Vojčice, minulý týždeň putovala po významných pútnických miestach Talianska. V Lorete, v San Giovanni Rotondo, v Monte San Angelo, v Bari, v Ríme a v Benátkach prosili sami za seba, za svoje rodiny a tiež za synodálnych otcov.

Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca

Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca

(Michalovce, 11. október 2015) V dňoch 10. – 11. októbra 2015 sa v bazilike minor v Michalovciach konala odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca . Táto odpustová slávnosť sa vždy koná druhý októbrový víkend. Program stretnutia členov Arcibratstva sa začal modlitbou posvätného ruženca, ktorý viedol o. Jozef Troja CSsR. Po modlitbe ruženca program pokračoval stretnutím členov Arcibratstva, ktoré bolo spojené s katechézou o ruženci.

Svätá liturgia za pokoj na hranici Slovenska a Ukrajiny

Svätá liturgia za pokoj na hranici Slovenska a Ukrajiny

(Popričný vrch, 10. október 2015) V sobotu o 8:30 sa vo farnosti Choňkovce uskutočnila túra na Popričný vrch (1062 m.n.m.), ktorý tvorí hranicu medzi Slovenskom a Ukrajinou. Práve na tomto mieste slávil košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, svätú liturgiu spolu so sobraneckým protopresbyterom, o. Jozefom Kellom, a miestnym kňazom z Choňkoviec, o. Jozefom Fabišíkom.

Vladyka Milan Chautur navštívil Sobrance

Vladyka Milan Chautur navštívil Sobrance

(Sobrance, 09. október 2015) V piatok večer slávil košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, svätú liturgiu v Sobranciach. Tejto milej slávnosti sa zúčastnili aj sobranceký protopresbyter, o. Jozef Kello s kňazmi z blízkeho okolia, o. Jurajom Lukáčom, o. Marekom Hreňom a o. Petrom Horváthom.

Žiaci v Sobranciach sa stretli s vladykom Milanom

Žiaci v Sobranciach sa stretli s vladykom Milanom

V piatok 9.októbra 2015 Základná škola, Komenského 12 v Sobranciach privítala výnimočnú návštevu. Vedenie, spolu s pedagógmi sa dlhodobo snaží prebudiť u žiakov základné hodnoty a preto nepodceňujú ani duchovnú stránku osobnosti. V spolupráci s gréckokatolíckym dekanátom v Sobranciach pripravili pre zamestnancov a žiakov školy stretnutie s charizmatickým človekom, vladykom Milanom Chauturom.

V Kusíne oslavovali výročie posvätenia chrámu

(Kusín, 4. október) Pri príležitosti 150-teho výročia posvätenia chrámu Zoslania Svätého Ducha v Kusíne sa v tomto chráme konala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vďaku veriacich za spoločnú modlitbu s vladykom vyjadril o. Peter Čintala, farár farnosti Klokočov.

Homília vladyku Milana Chautura, Klokočov, 3.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Klokočov, 3.10.2015

Októbrová fatimská sobota

Októbrová fatimská sobota

(Klokočov, 3. október) Aj v mesiaci október sa veriaci zišli osláviť presvätú Bohorodičku na fatimskej sobote v Klokočove. Keďže táto udalosť bola organizovaná Eparchiálnym školským úradom, aj mnoho učiteľov cirkevných základných škôl sa v tento nádherný deň žúčastnilo archijerejskej svätej liturgie, ktorú celebroval košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR.

10. výročie Katolíckej strednej pedagogickej školy

Výnimočný deň prežili žiaci a študenti Katolíckej strednej pedagogickej školy v Košiciach na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne dňa 1.októbra 2015. Oslava 10. výročia založenia školy začala slávnostnou svätou liturgiou v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorú celebroval košický eparcha, vladyka Milan Chautur. K majestátnosti tejto slávnosti prispel aj spevácky zbor školy Melodos pod vedením učiteľky Nory Hentšelovej.

Migranti témou stretnutia na pôde
Gréckokatolíckeho univerzitného centra v Košiciach

Migranti témou stretnutia na pôde Gréckokatolíckeho univerzitného centra v Košiciach

V stredu 30.10.2015 sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí Gréckokatolíckeho univerzitného pastoračného a poradenského centra pri UPJŠ v Košiciach. Asi 35 mladých ľudí si prišlo vypočuť prednášku Mgr. Alexandra Onufráka, PhD. z FF UPJŠ o téme tak aktuálnej v súčasnej dobe. Média nás často kŕmia mnohými správami a obrázkami a my si často len na základe týchto informácii vytvárame vlastné úsudky a postoje.

Homília vladyku Milana Chautura, Voľa 27.09.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Voľa 27.09.2015

Preosvietený vladyka Milan v homílii načrtol potrebu vrátiť sa k svojej vlastnej identite, ku skutočnej viere, ktorá uprostred mnohých myšlienkových prúdov dneška bude veriacich bezpečne viesť k životu s Ježišom.

Veriaci vo Voli obnovili svoj chrám

Veriaci vo Voli obnovili svoj chrám

(Voľa, 27.09.2015) Slávnosť 680-teho výročia od prvej písomnej zmienky o obci Voľa vyvrcholila odpustovou archijereskou svätou liturgiou vo farskom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky vo Voli. Hlavným slúžiteľom bol košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý pri tejto príležitosti posvätil aj obnovený interiér chrámu. Fresky v chráme zrekonštruoval Nikolaj Gmitro a nový prestol , svietnik a bohostánok vyhotovili miestni remeselníci Ján Horňák a Štefan Danko , veriaci farnosti Strážske.

Vladyka Milan a odchovanci detských domovov
na futbalovom turnaji proti rasizmu

Vladyka Milan a odchovanci detských domovov na futbalovom turnaji proti rasizmu

„Zdá sa nezmyselné naháňať sa za loptou, ak to nie je zamerané na istý cieľ. Človek má pritom najvyšší cieľ – Boha.“ Týmito slovami sa po úvodnej modlitbe prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha mladým, ktorý sa zúčastnili v sobotu 26. septembra futbalového turnaja pripraveného mladými dospelými, odchovancami detských domovov, z Domova na pol ceste v DORKE v Košiciach.

1 , 2 , 3 , 4