V Košickej eparchii udelili nižšie svätenia

Košice, 28. december (TSKE) Na sviatok svätého diakona a prvomučeníka Štefana, 27. decembra, prijali traja laici a štyria bohoslovci Košickej eparchie z rúk vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu nižšie svätenie – postriženie, a dvaja bohoslovci poddiakonát. Postriženie je prvým stupňom zasvätenia sa službe Bohu v klerickom stave. Čteci tak začínajú preberať časť zodpovednosti za duchovnú službu v Cirkvi. Poddiakonát je druhým nižším svätením. Poddiakon stráži kráľovské dvere, aby nik nepovolaný nevstupoval do svätyne, udržuje v čistote bohoslužobné nádoby a svietniky na prestole, zapaľuje sviece, oblieka do liturgického rúcha biskupa a kňaza, pripravuje veci na udeľovanie sviatostí, zlieva vodu na ruky biskupa a kňaza. Slávnostný charakter tohto dňa umocnila prítomnosť vladyku Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre Východné cirkvi.

Vladyka Milan sa vo svojej homílií prihovoril svätencom, ich príbuzným, no i všetkým prítomným v katedrále. Vyzdvihol ich túžbu slúžiť Cirkvi, no zároveň ich upozornil, že táto služba sa musí vykonávať nie pre službu samotnú, ale na väčšiu Božiu slávu. Tak ako kedysi brojili proti Štefanovi, budú prenasledovať každého, kto hlása Pravdu, aj keď namiesto kameňov súčasný nepriateľ používa sofistikovanejšie metódy. Na záver vyzval všetkých prítomných k nasledovaniu príkladu nebojácnosti svätého Štefana, lebo každý je volaný byť svedkom viery vo svojom povolaní a živote.

Na záver poďakoval vladykovi Milanovi bohoslovec Miroslav Házy v mene všetkých svätencov, ktorý prosil o modlitby, aby vykonávali túto službu na Božiu slávu. Súčasťou poďakovania bol aj kvetinový dar.