Sviatky Bohozjavenia v košickej katedrále

Košice, 6. január (TSKE) Oslava sviatkov Bohozjavenia v košickej katedrále začala 5. januára modlitbou Veľkej večierne. Po nej sa všetci veriaci odobrali do svojich domov, aby mnohí z nich po druhý krát zasadli k štedrovečernému stolu. Gréckokatolíci, podobne ako aj iné cirkvi byzantsko-slovanskej tradície, zachovávajú v predvečer Teofánie rovnaké zvyky ako v predvečer sviatkov Narodenia Pána.

Vo večerných hodinách sa všetci znova zhromaždili v katedrále pri modlitbe Veľkého povečeria s lítijou. Za účasti dvoch archijerejov zaznel spev “S nami Boh, čujte všetky národy,” aby tentokrát upriamil srdcia a mysle modliacich sa už nie na Boha, ktorý sa stáva malým dieťaťom, ale na tajomstvo Najsvätejšej Trojice zjavujúcej sa pri krste dospelého Ježiša v rieke Jordán. Namiesto homílie si všetci prítomní vypočuli Slovo o Kristovom krste z Rečí svätého biskupa Gregora Naziánskeho. Po skončení modlitby Veľkého povečeria bola prvýkrát posvätená voda, ktorú si veriaci mohli zobrať do svojich príbytkov.

V samotný deň sviatku sa veriacim počas archijerejskej sv. liturgie prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme. Zdôraznil, že Boh sa zjavoval ľuďom už v celých dejinách Vyvoleného národa. Definitívne zjavenie Božej moci však nastalo v Ježišovi Kristovi. Nie každé stvorenie ho spoznalo a prijalo, preto sa pri Poslednom príchode zjaví tak, aby ho spoznalo každé stvorenie. Zjavenie Boha a jeho moci totiž častokrát vzbudí u ľudí nadšenie, ale nie vždy sa dotkne aj srdca človeka. Božie tajomstvá sú príliš veľké, aby ich ľudia boli schopní poňať a často prechádzajú popri nich. Počas celého roka však Cirkev pozýva k sláveniu liturgie. Ona nám sprítomňuje rôzne momenty a formy Božej Teofanie a pozýva takto k vnútornej zmene srdca a zmýšľania. Vladyka osobitne poďakoval Katedrálnemu zboru sv. Cyrila a Metoda, ktorého liturgický spev má moc pozdvihnúť človeka ku kontemplácii a dotyku s nebom.

Na záver liturgie obidvaja archijereji posvätili vodu a pokropili ňou prítomný ľud a chrám.

TSKE

Foto: Peter Hric