Košická cirkevná škola oslávila 10. výročie založenia

Košice, 10. december (TSKE) Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach-Ťahanovciach oslávila 6. decembra 10. výročie založenia školy.

Oslava jubilea začala dopoludňajšou svätou liturgiou v miestnom farskom chráme bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku. Dopoludňajší program pokračoval v priestoroch školy, kde pre žiakov boli pripravené sladké mikulášske balíčky.

Oslava výročia pokračovala v podvečerných hodinách v telocvični školy. Pre rodičov a pozvaných hostí si žiaci pripravili bohatý program. Svoje talenty a dary ukázali najmenší – škôlkari až po tých najstarších – deviatakov. Pozvanie účinkovať v programe prijali i absolventi školy. Hovorené slovo striedal sólový i zborový spev, moderné i folklórne tance. Súčasťou programu bola i prezentácia o histórii školy a videozáznam, v ktorom sa prihovorili prítomným bývalí žiaci i pracovníci. Večer vyvrcholil hudobno-dramatickým pásmom o živote patróna školy – sv. Gorazda. Na záver sa všetkým zamestnancom školy prihovorila a poďakovala predsedníčka Rady rodičov. Spoločné agapé pre všetkých hostí i rodičov zavŕšilo oslavu desaťročnice.

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda na Juhoslovanskej 2 v Košiciach, ktorej zriaďovateľom je Gréckokatolícka eparchia v Košiciach prvýkrát otvorila brány školy 2. septembra 2009. Do prvého ročníka vtedy nastúpilo 9 žiakov a do materskej školy 16 detí. Postupne sa škola rozrastala v počte i v priestoroch. V súčasnosti má základná škola 177 žiakov, materská škola 34 detí. Na škole pôsobí 36 zamestnancov (30 pedagogických a 6 nepedagogických). Stále ostáva školou rodinného typu. Za 10 rokov svojej existencie žiaci dosiahli veľmi pekné úspechy v biblických, športových, speváckych i recitačných súťažiach nielen v okresných a krajských, ale i v celoslovenských kolách.

TSKE informovala Erika Klobošičová.
Foto: Michal Fabian