Bohoslovec Košickej eparchie prijal v Ríme poddiakonát

Košice, 25. apríl (TSKE) V úvode paschálnej večierne 21. apríla v Chráme sv. Atanáza pri Pápežskom Gréckom kolégiu v Ríme udelil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi, so súhlasom košického eparchu Milana Chautura CSsR, bohoslovcovi Košickej eparchie, Adriánovi Semanovi, nižšie svätenia – poddiakonát.

Obrad ustanovenia za poddiakona pozostáva z vkladania rúk biskupa na hlavu kandidáta a z modlitby, ktorá v sebe obsahuje prosbu, aby ho Pán zachoval nepoškvrneným, aby mu dal milosť milovať krásu jeho domu a učinil ho dôstojným vykonávať túto službu. Vonkajším znakom tohto svätenia je orár, ktorý sa odovzdáva kandidátovi hneď na začiatku a ktorý on nosieva na sebe prekrížený. Biskup svätencovi v závere odovzdáva ručník a nádobu s vodou. Poddiakon trikrát leje vodu na ruky svätiteľa. Poddiakon mal v minulosti strážiť chrámové dvere, aby nik nepovolaný nevstupoval do chrámu. Jeho terajšou úlohou je udržiavať v čistote bohoslužobné nádoby a svietniky na oltári, zapaľovať sviece, obliekať do liturgického rúcha biskupa a kňaza, teda pripravovať všetky veci potrebné pri liturgických sláveniach.

TSKE

Foto: archív Adriána Semana