Návšteva kardinála Parolina vyvrcholila v Klokočove

Košice, 17. september (TSKE) Vyvrcholením návštevy Štátneho sekretára Svätej stolice kardinála Pietra Parolina na Slovensku bola púť ku Klokočovskej ikone presvätej Bohorodičky, do najväčšieho mariánskeho pútnického miesta Košickej eparchie. Spolu s pútnikmi z celej metropolitnej cirkvi navštívil Klokočov v sobotu 16. septembra.

Samotné slávenie na pútnickom mieste začalo modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke pred ikonou v chráme, ktorý viedol vladyka Milan Chautur, emeritný košický biskup. Počas spevu akatistu sa zhromaždil mariánsky sprievod, v ktorom bohoslovci, rehoľné sestry, kňazi a mládež i biskupi obkolesili spolu s kardinálom putovnú ikonu Klokočovskej Bohorodičky a kráčali do priestoru pútnického miesta po uzavretej hlavnej ceste. Počas posledných spevov akatistu klérus vytvoril koridor, cez ktorý prešla ikona do chrámu, v ktorom kardinál Parolin predniesol posledný ikos akatistu a záverečnú modlitbu. Na záver modlitby vystúpil kardinál až k ikone Bohorodičky a odovzdal jej striebornú ružu a uctil si ju bozkom.

Pred začiatkom slávenia archijerejskej svätej liturgie všetkých prítomných pozdravil otec Martin Mráz, kancelár a tajomník vladyku Cyrila Vasiľa, košického eparchiálneho biskupa. Privítal všetkých v mene vladyku Cyrila ako pútnikov a mariánskych ctiteľov, ktorých kroky viedla v tento deň do Klokočova túžba stráviť deň s Bohorodičkou, Matkou Súcitu a Patrónkou Zemplína. Osobitne privítal vzácneho pútnika z Ríma, štátneho sekretára Svätej Stolice kardinála Pietra Parolina, apoštolského nuncia arcibiskupa Nicolu Girasoliho, všetkých arcibiskupov a biskupov zo zahraničia i Slovenska, na čele s predsedom Konferencie biskupov Slovenska arcibiskupom Bernardom Boberom. Taktiež neopomenul privítať štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky i obcí, predsedu NR SR Borisa Kolára s poslancami, predsedov samosprávnych krajov Košíc a Prešova, Rastislava Trnku a Milana Majerského.

Kardinál Pietro Parolin pozval prítomných pútnikov hneď v úvode homílie k zastaveniu sa, využijúc slová starobylej piesne z Klokočova – Zastav sa popočúvaj, blízky i ďaleký, znameniam Boha a divom preveľkým. Aj on bol v tejto chvíli jedným z tých, ktorí putovali, aby si uctili veľké zázraky Panny Márie z Klokočova. Ocenil spoluprácu gréckokatolíckej, rímskokatolíckej i pravoslávnej cirkvi, vrátane miestnych samospráv, ktoré iniciovali vyhlásenie Klokočovskej Božej Matky za Patrónku Zemplína. História hovorí, že Madona v Klokočove prejavila materinskú ochranu a útechu prostredníctvom sĺz. Vyjadrila dojatie a prijala bolesť ľudu, ktorý ju vzýval a prosil o mier a jej nebeskú ochranu. Tieto duchovné slzy súcitu a milosrdenstva roní naďalej, dokonca aj dnes. Na záver homílie prítomných povzbudil, aby Máriu vždy vyhľadávali a modlili sa k nej ako k Matke. Už stáročia sa v jednej starobylej modlitbe opakuje Ad Jesum per Mariam, teda k Ježišovi prostredníctvom Márie.

Nie len za slová homílie, ale aj za spoločné slávenie svätej liturgie a akatistu poďakoval Štátnemu sekretárovi arcibiskup Cyril Vasiľ na záver liturgického slávenia. Kardinál musel prekonať mnohé prekážky, preukázať veľkú dávku trpezlivosti i vytrvalosti, keďže túto mariánsku svätyňu plánoval navštíviť už počas Jubilejného roka 2020. Kardinálovu prítomnosť vladyka označil ako veľké povzbudenie, keďže na svete je množstvo väčších a slávnejších chrámov, množstvo väčších a slávnejších pútnických miest. Jeho rozhodnutie prijať pozvanie do menšinovej cirkvi, ku gréckokatolíkom, do malého chrámu, kdesi na periférii východného Slovenska je výrečným dôkazom toho, že je naozaj verným spolupracovníkom pápeža Františka, ktorý upozorňuje práve na potrebu venovať pozornosť perifériám, menšinám na okraji. Na záver slávenia kardinála poprosil o požehnanie nového pútnického domu, ktorý má byť viditeľným prejavom materinskej pohostinnosti cirkvi, miestom stretávania sa a bratského prijatia pri Klokočovskej Božej matke. Zároveň mu daroval ako spomienku na túto púť biskupský kríž s vyobrazením Klokočovskej ikony.

Liturgický sprievod sa presunul k neďalekému pútnickému domu, ktorí kardinál spolu vladykom Cyrilom posvätili. Po skončení požehnania obidvaja symbolicky pred novým Pútnickým centrom zasadili strom, ktorý bude pripomínať historickú návštevu kardinála Parolina v Klokočove. Súčasťou požehnania Pútnického centra bolo aj požehnanie časovej schránky a jej obsahu, ktorá bude osadená do veže Klokočovského chrámu. Patronát nad prípravou časovej schránky prijalo košické štúdio RTVS a jeho redaktor Jozef Palaščák.

Spoločným darom Košickej eparchie a Košického samosprávneho kraja, ktorý sa podieľal na zabezpečení návštevy kardinála Parolina v Košiciach a Klokočove bola kópia Klokočovskej ikony. Tento dary odovzdali spoločne v závere slávnosti predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasiľ SJ.  

Celé slávenie spevom sprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc, pod vedením Lucie Lovašovej. Pútnikom, ktorí sa slávnosti nemohli osobne zúčastniť zabezpečovali priamy prenos TV LUX a TV Logos.

TSKE informoval Richard Fučko

Foto: Jozef Kmec

Plné znenie homílie kardinála Parolina v Klkočove na stránke TKKBS

Plne znenie záverečného príhovoru arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ v Klokočove na stránke TKKBS