V Černovej odhalili pamätník pátra Vendelína Javorku SJ, prvého rektora Pápežského kolégia Russicum

Košice, 17. október (TSKE) V piatok 15. októbra sa v Ružomberku a Černovej konalo celodenné spomienkové podujatie na miestneho rodáka a jezuitského kňaza Vendelína Javorku. Prvou časťou programu bola odborná konferencia k vydanej publikácii o pátrovi Vendelínovi, ktorá prebiehala na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prednášajúci sa cez svoje referáty, publikované aj v zborníku, pokúsili o zhrnutie doterajšieho bádania o živote a diele tohto významného slovenského misionára, ktorý okrem Slovenska, zasvätil svoj život pôsobeniu medzi katolíkmi byzantského obradu v Ríme, v Číne, v rumunskej Bukovine a Sovietskom zväze, kde prežil v sibírskych gulagoch skoro 10 rokov. Patril ku generácii veľkých misionárov začiatku 20. storočia, ktorí narodení, pokrstení a vychovaní v latinskom obrade z túžby pomôcť gréckokatolíkom v strednej a východnej Európe, prijali byzantský obrad. Páter Javorka sa tak zaradzuje medzi misionárov ako bol napríklad bl. redemptorista Metod Dominik Trčka, ktorý mal podobnú životnú cestu a väčšiu časť svojho života prežil v službe východným katolíckym cirkvám. Vendelín Javorka, ktorého život a dielo sú viacej známe v cudzine ako doma, bol prvým rektorom a budovateľom Pápežského ruského kolégia v Ríme, ktoré od svojich počiatkov až dodnes formovalo a formuje aj viacerých seminaristov a kňazov zo Slovenska.

Popoludňajší program sa presunul do Černovej, rodiska pátra Javorku. Slávnostnú sv. omšu v miestnom kostole za účasti Mons. Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa a kňazov latinského i byzantského obradu slávil Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy. Po nej nasledovalo odhalenie a požehnanie pamätníka pátra Vendelína Javorku na mieste, kde v minulosti stál jeho rodný dom. Celodenný program sa zakončil v Kultúrnom dome v Černovej, kde prebehla panelová diskusia s historikmi a predstavenie publikácie o pátrovi Vendelínovi Javorkovi a kultúrny program s názvom "Páter, ktorý objal kríž" na motívy divadelnej hry Antona Laučeka – Páter Vendelín.

Páter Vendelín Javorka zomrel v Žiline v roku 1966 v povesti svätca ako stále verný, ochotný, poslušný vyznávač a misionár – mučeník a pravý Boží sluha. Žilinská diecéza spolu so slovenskou provinciou Spoločnosti Ježišovej pozývajú k modlitbe za jeho blahorečenie a otvorenie diecéznej fázy beatifikačného procesu.

Gréckokatolícku eparchiu Košice, vladyku Cyrila Vasiľa SJ, ktorý je spoluautorom publikácie o pátrovi Javorkovi a archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela (generálneho vikára), ktorý má korene v obci Černová, na podujatí zastupovali Martin Mráz, kancelár a osobný tajomník arcibiskupa a Tomáš Miňo, predseda Komisie pre masmédia Košickej eparchie.

TSKE

Foto: TSKE a cernova.sk