V košickej katedrále otvorili prvú fázu nadchádzajúcej synody

Košice, 17. október (TSKE) Svätý otec František v nedeľu 10. októbra vo Vatikáne slávnostne otvoril synodálny proces trvajúci tri roky. Pozostáva z konzultácií a rozlišovania, rozčlenený do troch fáz, ktorý vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Témou tohoto podujatia je: "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia". Prvá fáza nadchádzajúcej synody sa započala na diecéznych a eparchiálnych úrovniach v nedeľu 17. októbra.

Pri tejto príležitosti vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – eparchiálny biskup Košickej eparchie slávil v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky na Mozyesovej ulici archijerejskú svätú liturgiu. Po ohlásení svätého evanjelia otec Martin Mráz, osobný tajomník otca arcibiskupa a kancelár Eparchiálneho úradu, prítomným veriacim prečítal pozvanie slovenských biskupov zapojiť sa do synody, ktorú pápež František otvoril predchádzajúcu nedeľu. Následne vladyka Cyril predniesol tematickú kázeň, v ktorej prítomným priblížil čo vlastne znamená synodalita. Vladyka Cyril najprv zopakoval, že slovo synoda, pochádzajúce z gréčtiny, znamená spoločné kráčanie. V krátkosti priblížil aj historické pozadie inštitútu synody. Synoda bola v Cirkvi, a na kresťanskom Východe doteraz aj je v pravom slova zmysle zhromaždením biskupov, ktoré má zákonodarný a elektívny charakter. V Cirkvi však existujú aj iné druhy zhromaždení, ktoré napomáhajú Cirkvi k vzájomnému počúvaniu jej členov. Ide o starobylý charakteristický znak Cirkvi, ktorá v stretávaní sa, zdieľaní a počúvaní hľadá spoločnú cestu za Kristom. Vladyka Cyril však zároveň pripomenul, že synoda a ani iný druh cirkevného zhromaždenia nie je parlament, kde sa za správny presadzuje názor hlasujúcej väčšiny. Novinkou synodálneho procesu, ktorý dnes začína Cirkev je predovšetkým otvorenosť na hlas každého jej člena. Nič nie je dopredu nalinajkované - ani otázky a ani odpovede. Cirkev chce brať vážne a vypočuť hlas každého jej člena. Skrze vzájomné počúvanie chce Cirkev oživiť to, čo v Cirkvi je stále prítomné.

Prvým konkrétnym krokom synodálneho procesu bude stretnutie kňazov s biskupom a určeným koordinátorom synodálneho procesu v Košickej eparchii. Potom bude nasledovať vzájomné počúvanie a reflektovanie synodálnych požiadaviek na úrovní protopresbyterátov (dekanátov) a jednotlivých rád a komisií Košickej eparchie. Zároveň administrátori farností a vedúci spoločenstiev podľa usmernení Generálneho sekretariátu synody biskupov vytvoria vo svojich spoločenstvách také platformy, ktoré dovolia každému veriacemu zapojiť sa do synodálneho procesu. 

V závere svätej liturgie bol prečítaný dekrét, ktorým vladyka Cyril vymenoval otca Michala Hospodára za koordinátora synodálneho procesu v Košickej eparchii.

Slávnosť obohatil svojím spevom katedrálny zbor svätých Cyrila a Metoda v Košiciach, pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej a bolo ju možné sledovať aj prostredníctvom živého prenosu na TV Zemplín a TV Logos.

Biskupská synoda, ktorú založil sv. Pavol VI. s cieľom kontinuálne pokračovať v kolegiálnej skúsenosti Druhého vatikánskeho koncilu, sa takto po prvý raz bude sláviť „decentralizovaným“ spôsobom. Práve pri spomienkovej ceremónii 50. výročia ustanovenia synody v októbri 2015, vyjadril pápež František túžbu po spoločnej ceste pre „laikov, duchovných pastierov a Rímskeho biskupa“. Tri fázy najbližšej synody sa postupne budú odohrávať v diecézach, neskôr na kontinentoch, zavŕšená bude v Ríme. Cieľom prvej fázy je konzultácia Božieho ľudu, preto Sekretariát synody zaslal prípravný dokument sprevádzaný dotazníkom a tzv. Vademecum s návrhmi ako uskutočniť konzultáciu v každej partikulárnej cirkvi. Zaslal ho aj dikastériám Rímskej kúrie, združeniam vyšších rehoľných predstavených či federáciám zasväteného života, medzinárodným laickým hnutiam, univerzitám či teologickým fakultám. Ďalšie informácie je možné nájsť na stránke www.synoda.sk.

V súvislosti s otvorením synodálneho procesu v Katolíckej cirkvi a jubileom 300. výročia konania Zamoščskej synody, Gréckokatolícka eparchia Košice podporila projekt Slovenského historického ústavu v Ríme a cez odborné príspevky arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ a ďalších vybraných kňazov sa podieľala na príprave publikácie o Zamoščskej synode. Keďže synodalita patrí k typickým znakom života a organizácie východných katolíckych cirkví, Košická eparchia chce aj takto prispieť k celocirkevnej diskusii o tejto téme. Okrem odborných príspevkov je súčasťou publikácie aj preklad uznesení Zamoščskej synody z roku 1720, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila a ovplyvňuje dejiny a život gréckokatolíkov v krajinách strednej a východnej Európy.

TSKE

Foto: Slavomír Gereg, Lukáš Gereg, Slovensky historický ústav v Ríme