Rada KBS pre rodinu zorganizovala v Žiline Celoslovenské stretnutie spolupracovníkov v kurzoch prípravy na manželstvo

Košice, 11. október (TSKE) Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu v spolupráci s Kanet, n. o. zorganizovala v sobotu 9. októbra v Žiline Celoslovenské stretnutie spolupracovníkov v kurzoch prípravy na manželstvo (KPM) s podtitulom: Podnety pre efektívnejšiu prípravu. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou vladyku Cyrila Vasiľa, predsedu Rady KBS pre rodinu. Stretnutia sa zúčastnili kňazi, animátorské manželské páry a lektori, ktorí sa na organizácii kurzov podľa metodiky Rady KBS pre rodinu podieľajú v jednotlivých diecézach a farnostiach -  80 osôb v prezenčnej forme a vyše 100 osôb v dištančnej forme.

Cieľom stretnutia bolo vytvoriť priestor pre stretnutie tímov KPM zo všetkých diecéz Slovenska pre vzájomné zdieľanie skúseností, zhodnotiť projekt po 10 rokoch a načrtnúť možné cesty formácie lektorov kurzov.

Program stretnutia začal sv. omšou, ktorú celebroval vladyka Cyril Vasiľ. Po nej nasledoval úvodný video pozdrav Mons. Stanislava Zvolenského, predsedu KBS, ktorý vo svojom príspevku vyzdvihol službu manželov, ktorí sa na kurzoch podieľajú. Zároveň prítomných uistil, že biskupi sa jednotlivo i spoločne budú zaoberať všetkými podnetmi, ktoré zo stretnutia vzídu.

Predseda Rady KBS pre rodinu sa k účastníkom prihovoril v príspevku pod názvom „Príprava na manželstvo formou kurzov z pohľadu biskupa“, kde skrz krátky historický exkurz poukázal na to, ako sa príprava na manželstvo stala v priebehu storočí nevyhnutnou. V minulosti bola príprava na manželstvo súčasťou výchovy v rodine. Samotné manželstvo ako inštitúcia však prešlo vývojom, manželstvo sa profanizovalo a desakralizovalo a tým aj oddelilo od podstavových hodnôt, znížilo sa len na úroveň kontraktu, od ktorého je možné kedykoľvek odstúpiť. V minulosti sa predpokladalo, že príprava na manželstvo prebieha v rodine organickým spôsobom. Príprava na manželstvo bola tak v spoločnosti ako aj v Cirkvi chápaná ako čosi samozrejmé. Manželstvo však prešlo vývojom a preto tí, ktorí plnia úlohu prípravy na manželstvo sú pracovníkmi na Sizyfovskom poli nikdy nekončiacej námahy. Týmto tiež poďakoval všetkým prítomným za ich nenahraditeľnú službu a povzbudil ich, aby k tejto úlohe pristupovali vždy s bázňou a radosťou.

Všetci prítomní boli obdarovaní sviecou Mistero grande (Veľké tajomstvo), ktorá mala za cieľ zdôrazniť, že všetci zaangažovaní v príprave na manželstvo sú ohlasovateľmi veľkého tajomstva, ktorým je sviatosť manželstva.

V ďalšej časti ThLic. Roman Seko predstavil Kurzy prípravy na manželstvo po 10 rokoch. Po krátkej histórii projektu KPM sa zameral na výsledky dvoch prieskumov, ktoré mapovali stav kurzov po rokoch, predstavil aktuálnu mapu kurzov i konkrétne dáta. Následne Viera Václavová a manželia Anna a Emil Kondelovci predstavili dve konkrétne pomôcky pre zefektívnenie vedenia kurzov.

Po krátkej prestávke program pokračoval diskusnou časťou s názvom: Možnosti formácie tímov, kde o. Róbert Neupauer, Monika Jucková a manželia Kondelovci predstavili možnosti získavania i formácie spolupracovníkov v KPM, predstavili základné formačné programy (Manželské stretnutia, program Škola rodiny, Kresťanský koučing, Diplom v rodinnej pastorácii a Master v teológii manželstva a rodiny) i svoje skúsenosti so základnou i permanentnou formáciou tímov. V závere tejto časti manželia Katarína a Kamil Baginovci predstavili program ASAP, ktorý je konkrétnym formačným programom určeným pre manželov, ktorí slúžia v Cirkvi. Nasledovala živá panelová diskusia, do ktorej sa prostredníctvom aplikácie sli.do mohli zapojiť spoločne aj prezenční aj dištanční účastníci.

Poobede program pokračoval šiestimi workshopmi na rôzne témy, ktoré boli prezenčným účastníkom ponúknuté v dvoch kolách:

1. Kurzy prípravy na manželstvo v online forme. Áno či nie?

2. Diferencovaný prístup v KPM. Je vôbec možný?

3. Sprevádzať po prijatí sviatosti manželstva. Kto? Ako? Kedy?

4. Formácia spolupracovníkov KPM. Čo ponúknuť?

5. Pravda o ľudskej láske. Ako ju podať?

6. Atmosféra prijatia. Ako ju vytvoriť?

Pre online účastníkov budú workshopy ponúknuté v online forme počas najbližších troch týždňov. V závere prítomných pozdravil miestny biskup Mons. Tomáš Galis, krátko sa im prihovoril a udelil im požehnanie. Na toto podujatie budú nadväzovať ďalšie stretnutia v online forme, ktoré budú zamerané na zhodnotenie a zdieľanie lektorov o aktuálnych témach kurzov prípravy na manželstvo.

Projekt Kurzov prípravy na manželstvo je ovocím realizácie Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na roky 2007-13, ktorého konkrétnym výstupom bol napr. Projekt kurzov prípravy na manželstvo. Po jeho pilotnej forme a zhodnotení, plénum Konferencie biskupov Slovenska schválilo metodiku týchto kurzov.

Kurz blízkej prípravy na manželstvo sa líši od bezprostrednej prípravy hlavne tým, že ho tvorí menšia skupina snúbencov (odporúčaný počet 5 – 7 párov), pravidelne sa stretávajúca počas jeho celého trvania v atmosfére dialógu, priateľstva a modlitby. Počas kurzu snúbenci v prítomnosti povereného kňaza zažívajú spoločenstvo počas slávenia Eucharistie a spoločného stolovania a zároveň sa stretnú v počúvaní a v dialógu so svedectvom života kresťanských manželov, ako aj s odborníkmi na jednotlivé oblasti špecifické pre prípravu na manželstvo.

Kurzy prípravy na manželstvo v tejto forme dnes bežia vo všetkých diecézach, v réžii buď samotných farností alebo prostredníctvom webstránky www.domanzelstva.sk.

TSKE informovala Rada KBS pre rodinu

Foto: Michal Orlický