V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa historicky po prvýkrát slávil nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína

Košice, 3. október (TSKE) V nedeľu, 3. októbra sa v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku historicky po prvýkrát slávil nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína. Na pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove sa pri tejto príležitosti v prvú októbrovú nedeľu konala odpustová slávnosť. Mnohí veriaci si tak spoločne so svojim eparchiálnym biskupom vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, prišli uctiť kópiu klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá pred viac ako 350. rokmi zázračne slzila.

Pozvanie arcibiskupa Vasiľa na túto milú slávnosť prijal vladyka Fülöp Kocsis, hajdúdorožský arcibiskup a metropolita zo susedného Maďarska, križevacký eparchiálny biskup vladyka Milan Stipić z Chorvátska, ako aj emeritný košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur CSsR. Archierejskej svätej liturgii predsedal arcibiskup Fülöp a homíliu predniesol križevacký eparchiálny biskup. Vladyka Milan okrem iného povedal: „...Matka Božia je vlastnoručný Boží podpis na človečenstve, ako nám to povedal pápež František. Úcta k nej, nie je len duchovné pravidlo správania sa, ale aj povinnosť kresťanského života. Pohľad na matku nám stále pripomína, aby sme odhodili nepotrebné bremená života a práve tak v duši odkryjeme to, čo je pre každého z nás najdôležitejšie. Aby naša viera nebola len obyčajná filozofia či náuka, potrebné nám je materinské srdce, ktoré v sebe rozvíja Božiu nežnosť a má zmysel pre potreby človeka...“

V závere otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, oficiálne ukončil Jubilejný rok 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove, ktorý bol otvorený 4. januára 2020 a kvôli pandémii predĺžený z jedného roka na dva. Vladyka Cyril sa poďakoval svojmu predchodcovi vladykovi Milanovi Chauturovi, ktorý od roku 1997 pravidelne navštevoval toto pútnické miesto a obnovil tak úctu k ikone Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Následne sa liturgický sprievod pohol do chrámu, kde je uložená kópia slziacej ikony aby sa tam spoločne pomodlili Moleben k Ikone Presvätej Bohorodičky v Klokočove.

Nedeľnú slávnosť svojím spevom doprevádzal katedrálny zbor svätých Cyrila a Metoda v Košiciach, pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.

Sviatku ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove predchádzala vedecká konferencia na tému Klokočovská Bohorodička, patrónka Zemplína, ktorá sa uskutočnila 1. októbra v priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Konferenciu usporiadalo múzeum v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v Bratislave a Gréckokatolíckou eparchiou Košice. Celá konferencia bola odvysielaná v priamom prenose TV Zemplín a TV Logos. V ich archívoch si záujemcovia môžu vypočuť všetky prednesené referáty. V podvečerných hodinách sa všetci prítomní presunuli do Klokočova na archijerejskú svätú liturgiu. Liturgiu zo sviatku Pokrova – Ochrany presvätej Bohorodičky slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, svojim spevom ju doprevádzala skupina zboru sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove pod vedením otca Tomáša Pecucha.

Nasledujúci deň 2. októbra, pokračovala duchovná príprava na nedeľnú odpustovú slávnosť Fatimskou sobotou v Klokočove. Tá bola zameraná na pedagogických i nepedagogických zamestnancov, detí, žiakov a študentov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický eparchiálny biskup, spolu s otcom Karolom Knapom, novým riaditeľom Školského úradu Gréckokatolíckej eparchie Košice.

Sviatok Patrónky Zemplína bol ustanovený Dekrétom Kongregácie pre východné cirkvi vydaného vo Vatikáne, dňa 21. novembra 2020. Stalo sa tak na základe žiadosti metropolitu Prešovskej metropolie sui iuris arcibiskupa Jána Babjaka SJ a Rady Hierarchov, ktorú vedie, pri príležitosti tristopäťdesiateho výročia zázračného slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Tento dekrét taktiež stanovil, že nový sviatok sa má každoročne sláviť v prvú nedeľu mesiaca október. V prípade, že na prvú nedeľu pripadne dátum 1. októbra, čo je sviatok Pokrova – Ochrany Presvätej Bohorodičky, liturgická spomienka klokočovskej ikony sa bude sláviť nasledujúcu nedeľu.

TSKE

Foto: Samuel D. Bombár