Nové vedenie Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach

Košice, 1. jún (TSKE) Na sviatok Najsvätejšej Trojice sa pri príležitosti menovania nového vedenia Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach, slávila v kaplnke Domu sv. Lazára svätá liturgia so všetkými zamestnancami tohto zariadenia.

Hlavným sláviteľom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Pri tejto príležitosti vladyka Cyril v homílii zdôraznil význam Svätej Trojice, jej podstatu a to, ako sa jej pôsobenie prejavuje aj v našich životoch. Rovnako podotkol poslanie charitného zariadenia, ktoré vyjadruje aj sám Ježiš, keď hovorí o pomoci a láske, a to nie len k blížnym, ale predovšetkým k tým najmenším a najslabším.

V závere slávnosti archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, prečítal menovací dekrét, ktorým bola poverená vedením charity Anna Ivanková, jej dlhoročná pracovníčka. Zároveň vyjadril poďakovanie otcovi Jozefovi Matejovskému, farárovi farnosti Košice-Furča, ktorý túto službu vykonával doteraz. Za jeho dlhoročnú prácu pre dobro eparchiálnej charity a Košickej eparchie mu arcibiskup Cyril udelil titul protojerej a právo nosiť zlatý kríž. Zároveň bol spolu so svojou manželkou poverený novou úlohou koordinátora pastorácie rodín na území mesta Košice.

TSKE informovala Veronika Marcinová.
Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.