Príhovor vladyku Cyrila Vasiľa o nemožnosti prijať sviatosť zmierenia a eucharistie

Košice, 29. marec (TSKE) V nedeľu 29. marca vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, sa prostredníctvom videa prihovoril veriacim na tému nemožnosti prijať sviatosť zmierenia a eucharistie. Zároveň vysvetľuje podstatu dokonalej ľútosti a duchovného svätého prijímania.


Text príhovoru:

Milí bratia a sestry,

Nová situácia rôznych obmedzení v ktorej sa kvôli epidémii nachádzame vyžaduje využívanie všetkých foriem na  posilnenie nášho duchovného života. Aj preto pred niekoľkými dňami Svätá Stolica vydala usmernenie podľa ktorého „Tam, kde by sa jednotliví veriaci nachádzali v bolestnej nemožnosti prijať sviatostnú pomoc, nech sa pripomenie, že dokonalá ľútosť, vychádzajúca z lásky k Bohu, milovanému nadovšetko, vyjadrená v úprimnej prosbe o odpustenie (takej, akú je v danom okamihu penitent schopný vyjadriť) a ktorú doprevádza votum confessionis, teda dôrazné rozhodnutie pristúpiť k sviatostnej spovedi, keď to bude možné, dosahuje odpustenie hriechov, a to aj smrteľných. 

V tejto súvislosti považujem za užitočné, pre lepšie pochopenie objasniť presnejšie význam slova „dokonalá ľútosť“. Podľa učenia Katechizmu, pre získanie sviatostnej milosti odpustenia hriechov, či už pri osobnej svätej spovedi, alebo aj v tejto mimoriadnej forme,  je  zo strany kajúcnika potrebná ľútosť nad spáchanými hriechmi.

KKC 1451 ... Je to „bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť“.

KKC 1452 Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.

Aj k takto vzbudenej dokonalej ľútosti nahrádzajúcej v osobitných situáciách osobnú svätú spoveď sa odporúča – podľa možnosti - pripraviť spytovaním svedomia  podobne ako pred osobným vyznaním hriechov.

Slovne si možno dokonalú ľútosť vzbudiť akoukoľvek formou, ktorá predpokladá vyššie spomenutú duchovnú pohnútku lásky k Bohu, zavrhnutia hriechu a predsavzatia nehrešiť a pristúpiť k osobnej sviatostnej spovedi keď to bude možné – môže teda byť vykonaná aj so sprievodnou formou obvyklou pri osobnej svätej spovedi.

Milí brata a sestry, 

už v tieto dni sledujete mnohí prenosy sv. liturgií cez internet alebo v televízii. V tejto situácii, keď nemám možnosť pristúpiť fyzickým spôsobom k prijatiu Eucharistie, hojný duchovný úžitok môžeme získať aj tzv. duchovným prijímaním. 

Duchovné prijímanie je „akt túžby po spoločenstve s Kristom, prítomným v Eucharistii, vzbudený vierou, ktorá pôsobí skrze lásku“.

Duchovné prijímanie neznamená prijať Eucharistiu duchovne, ale prijať prítomnosť Krista v mojom živote, čo je jeden z účinkov Eucharistie.  Je to túžba byť s Pánom, žiť s ním, byť v jeho prítomnosti.

 

V podstate môžeme do jednej modlitby spojiť aj akt dokonalej ľútosti, aj vyjadrenie túžby po spoločenstve s Kristom,  a to vlastnými slovami, ktoré môžu byť napríklad inšpirované modlitbou:

Môj Ježišu, verím, že si v Eucharistii z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa v tejto chvíli sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

Keďže dnes ešte nevieme, dokedy budú platné súčasné obmedzenia verejných liturgických slávení, v prípade, že by tieto pokračovali aj vo Svätom, strastnom týždni a na sviatky Paschy, predbežne sme už pripravili usmernenie pre kňazov, ktoré  vám včas a vhodnou formou oznámia.