V Klokočove posvätili základný kameň Pútnického centra

Košice, 9. marec (TSKE) Marcová fatimská sobota v Košickej eparchii, ktorá pripadla na 7. marec, sa netradične konala v pútnickom areáli v Klokočove. Namiesto Baziliky minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach, v ktorej sa stretávajú pútnici počas zimného obdobia, mariánski ctitelia putovali do Klokočova, aby sa zúčastnili na posviacke základného kameňa budúceho Pútnického centra.

Program začal modlitbou ruženca, po ktorom nasledovala modlitba tretieho času. Katechézu pre prítomných pripravil otec Peter Kaško, správca farnosti Pribeník. V jej úvode objasnil stanovisko Starého zákona k obrazom a sochám utvorených ľudskou rukou a následné naplnenie v Novom zákone cez Slovo, ktoré sa stalo človekom, aby ho ľudia mohli spoznať. Po krátkom biblickom exkurze veriacim priblížil dve mariánske svätyne slovensko-maďarského pohraničia – Sajópálfala pri Miskolci a známu Máriapócs, kam každoročne putujú aj slovenskí gréckokatolíci.

Svätú liturgiu uviedol sprievod z cirkevnej budovy bývalej školy, ktorá v blízkom čase má byť prestavaná a tvoriť tak časť priestorov Pútnického centra. Svätú liturgiu slávili obaja košickí vladykovia.

V kázni bolo poukázané na Božieho Syna, ktorý sa častokrát utiahol na horu, alebo k brehu Genezaretského jazera. Podobne aj moderný človek v modernom čase zhonu a uponáhľanosti neraz zatúži po tichu a telesnom i duchovnom načerpaní. Práve preňho bude mať otvorené dvere Pútnické centrum na brehu vodnej nádrže Šírava, ktorá už roky slúži ako miesto telesnej rekreácie. Prítomní boli tiež pozvaní k hlbšej a častejšej modlitbe najmä v čase Veľkého pôstu, namiesto plytvania časom pri bezduchej zábave, televíznych obrazovkách i prázdnych slovách.

Pred koncom archijerejskej liturgie, po zaambónnej modlitbe, arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, posvätil základný kameň, ktorý stojí blízko poľného oltára.

Nasledoval Moleben pred klokočovskou ikonou Presvätej Bohorodičky a záverečné prepustenie. Na záver vladyka Cyril poďakoval všetkým prítomným za ich čas, ešte raz upriamil ich pohľad na maketu pútnického centra, ktorá bola vystavená uprostred areálu a povzbudil k podpore tohto časovo i finančne náročného projektu. Ten, ako sám verí, zaiste prinesie veľké duchovné ovocie a zveľadí areál najvýznamnejšieho i najstarobylejšieho pútnického miesta Košickej eparchie. Všetkým dobrodincom, projektantom a tým, ktorí sa akokoľvek podieľajú na tomto projekte bolo zaspievané Mnoholitstvie.

Samotný projekt Pútnického centra má viaceré ambície. V prvej etape realizácie celkovej vízie pútnického areálu by malo v novozrekonštruovaných priestoroch vzniknúť adekvátne zázemie pre prijímanie pútnikov: polyfunkčná aula, informačné centrum a hygienické zariadenia spĺňajúce moderné štandardy. Pútnické centrum má však slúžiť aj ako ubytovacie zariadenie pre tých, ktorí by chceli na brehoch Zemplínskej Šíravy absolvovať duchovné cvičenia, prípadne iným spôsobom podporiť rozvoj náboženského turizmu pod Vihorlatom. Maximálna ubytovacia kapacita má poslúžiť až 40 pútnikom.

Podpora výstavby centra je príležitosť pre všetkých, ktorí chcú spôsobom finančného príspevku prejaviť svoj vzťah a úctu k tomuto pútnickému miestu. Dobrodinci tak môžu zdieľať dobrý pocit z toho, že v spoločnom Pútnickom dome majú tiež svoj vklad, ktorý ocenia mnohé terajšie i budúce generácie. Finančný vklad zo zbierok jednotlivých farností bude zvýraznený na pamätnej tabuli a menný zoznam darcov zostane archivovaný na Eparchiálnom úrade v Košiciach. Za dobrodincov budú každoročne vo sviatok veľkého dobrodincu sv. Mikuláša z Myry slávené sväté liturgie  v každej farnosti Košickej eparchie.

Celé podujatie bolo jednou z ďalších realizovaných aktivít Košickej eparchie v rámci Jubilejného roka 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Priebeh celej fatimskej soboty vysielala televízia Logos, za účasti kamier RTVS a Byzantinos, oz.

TSKE informoval Richard Fučko
Foto: Štefan Keruľ-Kmec, ml., Dávid Kováč