Stretnutie rehoľníkov pôsobiacich v Košickej eparchii

Košice, 1. február (TSKE) V predsviatok Stretnutia Pána sa stretli veriaci i zasvätené osoby, ktoré pôsobia v Košickej eparchie s biskupmi v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach na fatimskej sobote. Po obvyklej modlitbe ruženca a tretieho času nasledovala krátka katechéza otca Jozefa Parasku CSsR, ktorý vychádzal z exhortácie svätého Jána Pavla II. Vita consecrata. Venoval sa v nej zasvätenému životu, jeho histórii i súčasnosti. Otec Paraska poukázal na jednotu duchovnej inšpirácie, ktorá spája zasvätené osoby od apoštolských čias až po súčasnosť – radikálne nasledovanie Krista v chudobe, čistote a poslušnosti.

Pred začiatkom samotnej archijerejskej liturgie privítal košický eparcha hlavného slúžiteľa, apoštolského administrátora arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ. Keďže táto sobota bola zameraná na zasvätený život, vo svojej kázni vyzdvihol príklad mnohých svätých zakladateľov rádov a reholí, ktorých členovia boli aj medzi prítomnými v bazilike. Povzbudil ich, aby aj v dnešnej dobe boli tými, ktorí svet vyrušujú, sú tŕňom v jeho oku, a nie sú iba jeho súčasťou.

Po modlitbe molebenu k presvätej Bohorodičke a modlitbe k blaženému mučeníkovi Metodovi Trčkovi sa po záverečnom požehnaní ujal slova vladyka Cyril, ktorý poďakoval za vrelé prijatie aj počas fatimskej soboty. V spomienkach sa vrátil k tomu, keď ako mladý chlapec prichádzal do baziliky pred obraz Matky Ustavičnej Pomoci, ktorej originál ho sprevádzal aj v Ríme, a ku ktorému sa znova utieka aj teraz, spolu s veriacimi celej eparchie. Zároveň všetkých veriacich pozval na ďalšiu fatimskú sobotu, ktorá sa uskutoční v Klokočove, pri príležitosti posviacky základného kameňa pútnického centra.

Popoludní program pre zasvätené osoby pokračoval v priestoroch kláštora redemptoristov vo forme katechézy a modlitby.

TSKE informoval Richard Fučko.
Foto: Maroš Dupnák